Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un precīzu informāciju par visiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošiem objektiem valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. nekustamo īpašumu un to objektu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
  2. adresācijas objektu reģistrēšana un aktualizēšana Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā;
  3. kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;
  4. būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
  5. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzkrāšana par visu valsti Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datubāzē;
  6. apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveide un uzturēšana;
  7. informācijas izsniegšana no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas sistēmām (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datu bāze, Arhīvs);
  8. zemes kadastrālās uzmērīšanas organizēšana bijušajiem zemes īpašniekiem par valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas izpildītājs: Valsts zemes dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

NĪVK IS kadastra objektu uzturēšana (tai skaitā kadastra objektu nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uzturēšana un aktualizācija NĪVK IS)

Uzturēto kadastra objektu skaits (tūkst.)

5 959

5 930

5 930

5 930

5 930

Jaunu kadastra objektu reģistrācija (kadastra objektu skaits)

56 241

50 000

50 000

50 000

50 000

Publisko reģistru datu aktualitātes nodrošināšana

Kadastra objektu aktualizācija (kadastra objektu skaits)

518 638

600 000

600 000

600 000

600 000

Valsts adrešu reģistrā uzturēto adrešu skaits (tūkst.)

1 389

  1 388

 1 388

1 388

1 388

Kadastrālo vērtību bāzes izstrāde un sabiedrības informēšana par kadastrālajām vērtībām

Bāzes rādītāju skaits

241 320

  241 320

  241 320

  241 320

363 200

Personām rakstiski sniegto skaidrojumu par kadastrālajām vērtībām skaits

205

200

200

 200

350

Informācijas sagatavošana no kadastra informācijas sistēmas par personai piederošo īpašumu

Informācijas pieprasījumu skaits

53 394

  50 000

  50 000

50 000

50 000

Gada laikā par budžeta līdzekļiem bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem uzmērītās zemes13

Zemes vienību skaits

74

70

70

70

70

Informācijas par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem reģistrēšana un uzkrāšana Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā

ATIS datu sniedzēju skaits

44

 35

 45

55

65

ATIS reģistrēto un uzturēto elementu skaits (tūkst.)

-

2 650

2 750

2 850

2 950

13 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam "Gada laikā par budžeta līdzekļiem uzmērītās zemes robežas bijušajiem īpašniekiem un viņu mantiniekiem"

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

13 145 546

14 952 951

15 175 422

14 739 181

14 734 141

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 807 405

222 471

-436 241

-5 040

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

13,7

1,5

-2,9

-

Atlīdzība, euro

9 988 040

10 652 035

10 652 035

10 652 035

10 652 035

Vidējais amata vietu skaits gadā

836

828

828

828

828

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

994

1 070

1 066

1 066

1 066

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

17 310

19 075

61 516

61 516

61 516

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

646 364

868 835

222 471

t. sk.:

Citas izmaiņas

646 364

868 835

222 471

1. Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam" tika novirzīts, lai nodrošinātu Microsoft produktu licenču nomu un programmatūras atbalsta pakalpojumus, kā arī iepriekšējos gados uzsāktā arhīva dokumentu digitalizācijas procesa turpināšanai.

637 364

-

-637 364

2. Samazināti izdevumisaistībā ar grozījumiem Ministru kabineta 27.07.2011. rīkojumā Nr.347 “Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu “Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai””

9 000

-

-9 000

3. Palielināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvai "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana" atbilstoši 2016. gada 16.augusta Ministru kabineta  sēdē (prot. Nr.40 59.§ 38.punkts) noteiktajam

-

77 628

77 628

4. Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts zemes dienesta saskarnes "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm" uzturēšanu (transferts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas)

-

5 040

5 040

5. Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019. gada 1. janvāri izmantošanai 2019. gadā, lai nodrošinātu Microsoft licenču nomu un programmatūras atbalsta pakalpojumus

-

349 926

349 926

.6. Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019. gada 1. janvāri izmantošanai 2019. gadā, lai nodrošinātu likumprojektā "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un MK 09.10.2018. not.Nr.624 "Grozījumi MK 28.07.2015. not.Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"" noteikto pasākumu īstenošanu, kā arī nodrošinātu MK noteikumu projekta  "Adresācijas noteikumi" īstenošanu

-

436 241

436 241