Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un precīzu informāciju par visiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošiem objektiem valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. nekustamo īpašumu un to objektu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
  2. adresācijas objektu reģistrēšana un aktualizēšana Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā;
  3. kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;
  4. būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
  5. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzkrāšana par visu valsti Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datubāzē;
  6. apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveide un uzturēšana;
  7. informācijas izsniegšana no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas sistēmām (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datu bāze, Arhīvs);
  8. zemes kadastrālās uzmērīšanas organizēšana bijušajiem zemes īpašniekiem par valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas izpildītājs: Valsts zemes dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

NĪVK IS kadastra objektu uzturēšana (tai skaitā kadastra objektu nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uzturēšana un aktualizācija NĪVK IS)

Uzturēto kadastra objektu skaits (tūkst.)

5 922

5 930

5 930

5 930

5 930

Jaunu kadastra objektu reģistrācija (kadastra objektu skaits)

55 449

50 000

50 000

50 000

50 000

Publisko reģistru datu aktualitātes nodrošināšana

Kadastra objektu aktualizācija (kadastra objektu skaits)

685 858

600 000

600 000

600 000

600 000

Valsts adrešu reģistrā uzturēto adrešu skaits (tūkst.)

1 383

1 380

  1 388

  1 390

1390

Kadastrālo vērtību bāzes izstrāde un sabiedrības informēšana par kadastrālajām vērtībām

Bāzes rādītāju skaits

241 320

241 320

  241 320

  241 320

363 200

 

Personām rakstiski sniegto skaidrojumu par kadastrālajām vērtībām skaits

146

 

300

200

200

350

Informācijas sagatavošana no kadastra informācijas sistēmas par personai piederošo īpašumu

Informācijas pieprasījumu skaits

64 446

30 000

  50 000

  50 000

50 000

Gada laikā par budžeta līdzekļiem bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem uzmērītās zemes1

Zemes vienību skaits

61

70

70

70

70

Informācijas par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem reģistrēšana un uzkrāšana Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā

ATIS datu sniedzēju skaits

12

5

 35

 45

55

ATIS reģistrēto un uzturēto elementu skaits (tūkst.)

-

-

2 650

2 750

2 850

1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam "Gada laikā par budžeta līdzekļiem uzmērītās zemes robežas bijušajiem īpašniekiem un viņu mantiniekiem"

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 849 270

14 119 671

14 952 951

14 393 215

14 393 215

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 270 401

833 280

-559 736

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,9

5,9

-3,7

-

Atlīdzība, euro

9 832 204

10 491 920

10 652 035

10 652 035

10 652 035

Vidējais amata vietu skaits gadā

843

843

828*

828

828

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

970

1 036

1 070

1 070

1 070

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 850

13 363

19 075

19 075

19 075

* Uz apakšprogrammu 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" ir pārdalītas 11 amata vietas, lai nodrošinātu informācijas par patiesajiem labuma guvējiem izsniegšanas risinājuma izstrādi un uz apakšprogrammu 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu disciplinārlietu komisijas darbību administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu profesionālās darbības kvalitātes kontroli un jaunu uzdevumu izpildi:  organizēt maksātnespējas procesa administratoru eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu, iecelt amatā administratorus un atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī apturēt administratora amata darbību (saskaņā ar informatīvo ziņojumu  "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību").

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

24 199

857 479

833 280

t. sk.:

Citas izmaiņas

24 199

857 479

833 280

1. Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvai "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana", atbilstosi 2016. gada 16.augusta Ministru kabineta  sēdē (prot. Nr.40 59.§ 38.punkts) noteiktajam

24 199

-

-24 199

2. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu apjoma pieaugumu būvju kadastrālajā uzmērīšanā

-

200 000

200 000

3. Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1. janvāri izmantošanai 2018. gadā, lai nodrošinātu Microsoft produktu licenču nomu un programmatūras atbalsta pakalpojumus, kā arī iepriekšējos gados uzsāktā arhīva dokumentu digitalizācijas procesa turpināšanai.

-

637 364

637 364

4. Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam

-

3 280

3 280

5. Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

16 835

16 835