Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un precīzu informāciju par visiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošiem objektiem valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. nekustamo īpašumu un to objektu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
  2. adresācijas objektu reģistrēšana un aktualizēšana Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā;
  3. kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;
  4. būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
  5. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzkrāšana par visu valsti Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datubāzē;
  6. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveide un uzturēšana;
  7. informācijas izsniegšana no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas sistēmām (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datu bāze, Arhīvs);
  8. zemes kadastrālās uzmērīšanas organizēšana bijušajiem zemes īpašniekiem par valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas izpildītājs: Valsts zemes dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

NĪVK IS kadastra objektu uzturēšana (tai skaitā kadastra objektu nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uzturēšana un aktualizācija NĪVK IS)

Uzturēto kadastra objektu skaits (tūkst.)

5 886

5 930

5 930

5 930

5 930

Jaunu kadastra objektu reģistrācija (kadastra objektu skaits)

45 296

50 000

50 000

50 000

50 000

Publisko reģistru datu aktualitātes nodrošināšana

Kadastra objektu aktualizācija (kadastra objektu skaits)

542 262

770 000

600 000

600 000

600 000

Valsts adrešu reģistrā uzturēto adrešu skaits (tūkst.)

1 379

1 380

1 380

1 380

1 380

Kadastrālo vērtību bāzes izstrāde un sabiedrības informēšana par kadastrālajām vērtībām

Bāzes rādītāju skaits

241 320

241 320

241 320

256 290

256 290

Personām rakstiski sniegto skaidrojumu par kadastrālajām vērtībām skaits

113

300

 

300

500

300

Informācijas sagatavošana no kadastra informācijas sistēmas par personai piederošo īpašumu

Informācijas pieprasījumu skaits

21 810

15 000

30 000

30 000

30 000

Gada laikā par budžeta līdzekļiem uzmērītās zemes robežas bijušajiem īpašniekiem un viņu mantiniekiem

Zemes vienību skaits

84

70

70

70

70

Informācijas par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem reģistrēšana un uzkrāšana Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā

ATIS datu sniedzēju skaits

-

10

5

15

25

Nodrošināta Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana

VZD ĢIS ietvaros uzturēto informācijas risinājumu skaits

-

-

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 172 101

13 693 340

14 119 671

14 095 472

14 173 100

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 521 239

426 331

-24 199

77 628

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,5

3,1

-0,2

0,6

Atlīdzība, euro

9 090 933

10 033 865

10 491 920

10 491 920

10 491 920

Vidējais amata vietu skaits gadā

845

843

843

843

843

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

894

991

1 036

1 036

1 036

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 272

13 363

13 363

13 363

13 363

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

302 799

729 130

426 331

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

341 450

341 450

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

15

15

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

77 252

77 252

Palielināti izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai, ievērojot 2016. gada 16.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.40 59.§ 38.punkts) nolemto

-

264 183

264 183

Ilgtermiņa saistības

6 619

6 892

273

Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai starptautiskajā organizācijā -EuroGeographic

6 619

6 892

273

Citas izmaiņas

296 180

380 788

84 608

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu būvju kadastrālās uzmērīšanas darbinieku darba samaksu par izpildītajiem darbiem un darbinieku atvaļinājuma pabalsta izmaksu līdz 40% apmērā no amatalgas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 8.punktu

-

380 788

380 788

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2016.gada 1.janvārikas ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” tika novirzīts, lai nodrošinātu uzsākto dokumentu digitalizācijas procesu, kā arī vienotas centralizētas arhīva glabātuves izveidi

266 180

-

-266 180

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

30 000

-

-30 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

30 000

-

-30 000