Programmas mērķis:

nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un precīzu informāciju par visiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošiem objektiem valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. nekustamo īpašumu un to objektu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
  2. adresācijas objektu reģistrēšana un aktualizēšana Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā;
  3. kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;
  4. būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
  5. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzkrāšana par visu valsti Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datubāzē;
  6. apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveide un uzturēšana;
  7. informācijas izsniegšana no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas sistēmām (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datu bāze, Arhīvs);
  8. zemes kadastrālās uzmērīšanas organizēšana bijušajiem zemes īpašniekiem par valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas izpildītājs: Valsts zemes dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra objektu uzturēšana (tai skaitā kadastra objektu nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uzturēšana un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā)

Uzturēti kadastra objekti (skaits tūkst.)

6 038

5 930

  6 100

  6 100

6 100 

Jaunu kadastra objektu reģistrācija (skaits)

59 923

50 000

57 000

57 000

57 000 

Publisko reģistru datu aktualitātes nodrošināšana

Kadastra objektu aktualizācija (skaits)

575 600

600 000

600 000

600 000

600 000  

Valsts adrešu reģistrā uzturētas adreses (skaits tūkst.)

1 403

1 405

1 413

1 417

1 420

Kadastrālo vērtību bāzes izstrāde un sabiedrības informēšana par kadastrālajām vērtībām

Bāzes rādītāji (skaits)

241 320

241 320

  246 520

  307 500

 307 500

Personām rakstiski sniegtie skaidrojumi par kadastrālajām vērtībām (skaits)

144

200

350

350

350 

Informācijas sagatavošana no kadastra informācijas sistēmas par personai piederošo īpašumu 

Informācijas pieprasījumi (skaits)

62 125

55 000

60 000

60 000

60 000 

Gada laikā par budžeta līdzekļiem bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem uzmērītās zemes

Zemes vienības (skaits)

91

70

 80

 80

80

Informācijas par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem reģistrēšana un uzkrāšana Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā 

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sniedzēji (skaits)

36

105

115

 110

120 

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā reģistrēti un uzturēti elementi (skaits tūkst.)

3 945

3 900

 4 300

4 400

 4 500

Būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana

Būvju un telpu grupu kadastrālajā uzmērīšanā izpildītie pakalpojumi (skaits)

-

11 000

11 000

11 000

 11 000 

Valsts zemes dienesta pārziņā esošo informācijas sistēmu datu izplatīšana

Pieprasījumi no teksta datu servisiem (skaits)

-

8 100 000

  9 500 000

  9 500 000

9 500 000 

Pieprasījumi no ģeotelpisko datu servisiem (skaits)

-

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000  

Informācijas sagatavošana un izsniegšana sertificētām personām (pieprasījumu skaits)

-

42 000

42 000

42 000

 42 000

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 815 596

14 739 211

14 866 701

14 869 531

14 869 531

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-76 385

127 490

2 830

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,5

0,9

-

-

Atlīdzība, euro

10 495 136

10 652 035

10 620 763

10 663 086

10 663 086

Vidējais amata vietu skaits gadā

828

769

7681

768

768

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 052

1 150

1 152

1 157

1 157

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

43 815

43 180

-

-

-

Piezīmes.
1Uz programmu 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana ir pārdalīta 1 amata vieta, lai mazinātu juristu darba noslodzi.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu  ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

58 268

185 758

127 490

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

80 044

80 044

Iestāžu izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī

-

80 044

80 044

Citas izmaiņas

58 268

105 714

47 446

Samazināti izdevumi Valsts zemes dienesta  saskarnes “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” uzturēšanai

5 040

-

-5 040

Palielināti izdevumi 2020.gadā atbalstītajam prioritārajam pasākumam “Minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro ar 2021.gada 1.janvāri” (MK  17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

-

1 611

1 611

Izdevumu pārdale no Centrālās zemes komisijas, lai nodrošinātu Centrālās zemes komisijas funkciju nodošanu Valsts zemes dienestam ar 2021.gada 1.jūliju (MK 20.08.2020 prot. Nr.35 26.§ 36.p.) 

-

25 453

25 453

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

42 968

-

-42 968

Izdevumu pārdale no VARAM resora, lai nodrošinātu Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu (MK 15.10.2019. prot. Nr.48 30.§ 3.p.)    

-

78 650

78 650

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

10 260

-

-10 260

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu vienas amata vietas pārdali Tieslietu ministrijai

10 260

-

-10 260