Programmas mērķis:

nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un precīzu informāciju par visiem nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošiem objektiem valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. nekustamo īpašumu un to objektu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
  2. adresācijas objektu reģistrēšana un aktualizēšana Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā;
  3. kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;
  4. būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
  5. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzkrāšana par visu valsti Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datubāzē;
  6. apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveide un uzturēšana;
  7. informācijas izsniegšana no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas sistēmām (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datu bāze, Arhīvs);
  8. zemes kadastrālās uzmērīšanas organizēšana bijušajiem zemes īpašniekiem par valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas izpildītājs: Valsts zemes dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra objektu uzturēšana1

Uzturēti kadastra objekti (skaits tūkst.)

6 308

  6 100

  6 100

6 100 

6 100 

Aktualizēto un reģistrēto kadastra objektu īpatsvars no visiem uzturētajiem objektiem (%)

-

-

11,0

11,0

11,0

Publisko reģistru datu aktualitātes nodrošināšana (neiekļaujot kadastra objektus)²

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā uzturētie objekti (skaits tūkst.)

-

-

4 550

4 560

4 570

Valsts adrešu reģistrā uzturētie objekti (skaits tūkst.)

-

-

1 417

1 420

1 423

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sistēmā uzturētās planšetes (skaits tūkst.)

-

-

78

78

78

Aktualizēto objektu īpatsvars Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā no visiem uzturētajiem objektiem (%)

-

-

5,0

5,0

5,0

Aktualizēto objektu īpatsvars Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sistēmā no visiem uzturētajiem objektiem (%)

-

-

25,0

25,0

25,0

Kadastrālo vērtību bāzes izstrāde³

Projektēto kadastrālo vērtību īpatsvars, kas atbilst nekustamā īpašuma tirgus informācijai (%)

-

-

 90,0

90,0

Gada laikā par budžeta līdzekļiem bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem uzmērītās zemes

Zemes vienības (skaits)4

79

 80

 -

-

-

Uzmērītās zemes vienības par budžeta līdzekļiem (skaits)5

-

-

130

130

130

Atlikušais par budžeta līdzekļiem neuzmērīto zemes vienību skaits (skaits)

-

-

3 000

2 700

2 500

Piezīmes.

¹ Rezultāta nosaukums līdz 2021. gadam “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra objektu uzturēšana (tai skaitā kadastra objektu nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uzturēšana un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā)”.

² Rezultāta nosaukums līdz 2021. gadam “Publisko reģistru datu aktualitātes nodrošināšana”.

³ Rezultāta nosaukums līdz 2021. gadam “Kadastrālo vērtību bāzes izstrāde un sabiedrības informēšana par kadastrālajām vērtībām”.

4 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Zemes vienības (skaits)”.

5 Rādītāja nosaukums no 2022. gada “Uzmērītās zemes vienības par budžeta līdzekļiem (skaits)”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

13 749 855

14 866 701

18 012 004

17 809 888

17 559 888

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 116 846

3 145 303

-202 116

-250 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,1

21,2

-1,1

-1,4

Atlīdzība, euro

9 593 092

10 620 763

12 406 055

12 406 055

12 406 055

Vidējais amata vietu skaits gadā

764

768

6981

698

698

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 046

1 152

1 481

1 481

1 481

Piezīmes.

1 Uz programmu 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana” ir pārdalītas 10 amata vietas, uz programmu 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds”  ir pārdalīta 1 amata vieta, uz apakšprogrammu 09.02.00 “Fizisko personu datu aizsardzība” ir pārdalītas 3 amata vietas, uz apakšprogrammu 03.01.00 “Tiesu administrēšana”  ir pārdalītas 4 amata vietas, uz apakšprogrammu 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība”  ir pārdalītas 4 amata vietas, uz apakšprogrammu 04.03.00 “Probācijas īstenošana” ir pārdalītas 20 amata vietas un uz apakšprogrammu 09.01.00 “Valsts valodas aizsardzība”  ir pārdalīta 1 amata vieta. Saistībā ar Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 īstenošanu samazinātas 27 amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

85 713

3 231 016

3 145 303

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 334 616

2 334 616

Nekustamā īpašuma valsts kadastra, Valsts adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu datu publicēšana atvērto datu veidā

-

2 149 344

2 149 344

Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšana privatizētajās daudzdzīvokļu mājās

-

90 992

90 992

Informācijas nodrošināšana zvērinātiem notāriem amata darbību izpildei bez maksas

-

94 280

94 280

Ilgtermiņa saistības

6 892

7 439

547

Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai  EuroGeographic  starptautiskajā organizācijā

6 892

7 439

547

Citas izmaiņas

78 821

888 961

810 140

Samazināti izdevumi, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” tika pārdalīti no VARAM resora, lai nodrošinātu Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu.

78 650

-

-78 650

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

171

-

-171

Izdevumu pārdale no Centrālās zemes komisijas, lai nodrošinātu Centrālās zemes komisijas funkciju nodošanu Valsts zemes dienestam ar 2021.gada 1.jūliju (MK 20.08.2020 prot. Nr.35 26.§ 36.p.) 

-

81 651

81 651

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2022. gada 1. janvāri izmantošanai 2022. gadā, lai nodrošinātu monitoru un datortehnikas iegādi, kas būtu izmantojama darbam, attālināti ar ģeotelpiskajām datorprogrammām

-

200 000

200 000

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu

-

593 441

593 441

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts zemes dienestam bezatlīdzības lietošanā nodotās programmatūras uzturēšanu, atbilstoši noslēgtajiem Sadarbības līgumu grozījumiem (transferts no VARAM)

-

2 957

2 957

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu nomas maksu pieauguma segšanu (MK 24.08.2021 prot. Nr.57 52.§ 18.p., pārdale no FM resora) 

-

10 912

10 912