Programmas mērķis:

 • nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, uzraudzīt un koordinēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu valstī, nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem, kā arī veikt profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. organizēt un veikt ugunsdrošības pārbaudes, īpašu uzmanību pievēršot dzīvojamajam sektoram. Lai to īstenotu, tiks pārstrādāts iekšējais regulējums valsts ugunsdrošības uzraudzības jomā;
 2. piedalīties rūpniecisko avāriju riska objektu pārbaudēs inspekcijas komisijas sastāvā un objektu riska izvērtējuma komisijas sēdēs;
 3. vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus;
 4. organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības un ārstniecības iestādēs;
 5. pilnveidot vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura „112” zvanu saņemšanas, apstrādes un resursu izsūtīšanas uz notikuma vietu efektivitāti;
 6. īstenot pasākumus atbilstoši kompetencei ar mērķi ieviest Latvijā eCall pakalpojumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr.585/2014/ES (2014.gada 15.maijs);
 7. sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus;
 8. turpināt uzlabot iestādes materiāltehnisko bāzi noteikto funkciju efektīvai veikšanai, kā arī drošu darba apstākļu nodrošināšanu personālām;
 9. uzsākt darbu pie informācijas sistēmas “Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadības un kontroles sistēma” izveidošanas;
 10. pilnveidot iestādes komunikācijas sistēmu, sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par drošības jautājumiem, lai samazinātu ugunsgrēku un citu negadījumu skaitu un iepazīstinātu sabiedrību ar ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, civilās aizsardzības sistēmas principiem;
 11. uzsākt darbu pie e-pakalpojuma “Ugunsdrošības deklarēšanas sistēma” izveidošanas;
 12. izvērtēt iespējas iesaistīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju, pašvaldību un citu institūciju ugunsdzēsības dienestus ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomās, nosakot to uzdevumus, kā arī izvērtēt iespējas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbības atbalstam;
 13. atbilstoši kompetencei izstrādāt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektus, kā arī piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas;
 14. nodrošināt amatpersonas ar prasībām atbilstošiem darba aizsardzības un moderniem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, pilnveidojot darba vidi;
 15. vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai;
 16. nodrošināt iespēju amatpersonām novērtēt ārpus formālas izglītības apgūto profesionālo kompetenci atbilstoši normatīvajā aktā noteiktai kārtībai.

Programmas izpildītāji: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana

Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)

7046

7400

7400

7400

7400

Ugunsgrēki dzīvojamāsmājās (skaits)

2087

2650

2650

2650

2650

Glābšanas darbi (skaits)

7085

6500

6500

6500

6500

Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits)

50

50

50

50

50

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)/ (tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits)

8754/

1065

7500/

700

7500/

700

7500/

700

7500/

700

Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits)

11

8

8

8

8

Veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības (skaits)

33

14

14

14

14

Nodrošināta sabiedrības informēšana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos

Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits)

34

25

25

25

25

Organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās (skaits)

5

5

5

5

5

Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

35

43

43

43

43

Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

149

157

157

157

157

Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits)

722

340

340

340

340

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

61188 535

56 661 772

53116 884

56098 156

56836 097

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4526 763

-3544 888

2981 272

737 941

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,4

-6,3

5,6

1,3

Atlīdzība, euro

46519 001

52 915 185

49188 177

49370 916

49887 257

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3121

3121

31422

31632

3163

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1235

14041/1216

12971/1285

12931/1277

13061/1294

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

41 334

46 685

28 629

28 629

28 629

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

7

7

7

7

7

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1274

1330

1330

1330

1330

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

15

15

15

15

15

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1562

18942/1667

1667

1667

1667

Piezīmes.

1t.sk. pabalsts pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

2020.gadā pārdalīta 21 amata vieta un 2021.gadā 21 amata vieta no Valsts policijas Ugunsdzēsības depo izveides Ādažos nodrošināšanai. Lai nodrošinātu jaunā ugunsdzēsības depo Ādažos darbību no 2022. gada 1. janvāra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra sēdē (prot. Nr.59, 64.§, 4.2.apakšpunkts) doto uzdevumu: depo darbības nodrošināšanai ieviest papildu amata vietas, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu Iekšlietu ministrijas resorā, ar 2020.gada 1.jūliju tiks ieviestas 42 amata vietas (vid. - 21), pārdalot amata vietas no Valsts policijas ilgstoši vakantajiem amatiem.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 851 919

5307 031

-3544 888

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 950 369

2 950 369

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Atlīdzības palielinājums iekšlietu sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi” īstenošanai, tai skaitā:

-

2 617 596

2 617 596

personāla resursu piesaiste (kadetu atlīdzības palielinājums)

-

106 946

106 946

personāla resursu piesaiste (mēnešalgas palielināšana iztikas minimuma nodrošināšanai)

-

2 510 650

2 510 650

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autotransporta bāzes uzturēšana un atjaunošana atbilstoši normatīvu prasībām” īstenošanai, tai skaitā:

ilgtermiņa saistību pasākumam “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde”.

-

332773

 

332 773

332773

 

332 773

Vienreizēji pasākumi

67 820

1 507 587

1 439 767

Palielināti izdevumi virsstundu darba apmaksai (MK 05.02.2019. prot.Nr.5 33.§ 21.p.)

-

1 500 000

1 500 000

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.p. noteikto pasākumu apmaksai

67 820

-

-67 820

Ieņēmumu transferta saņemšanai no IZM un atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu finansējumu VUGD XII Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai (MK 16.07.2019. prot. Nr.33 79.§ 2.p.)

-

7587

7587

Ilgtermiņa saistības

6474

6474

0

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

6474

6474

0

Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)

800

800

0

Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)

500

550

50

Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā

5174

5124

-50

Citas izmaiņas

8 777 625

842 601

-7 935 024

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar speciālajiem aizsargapģērbiem" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

475 817

336 302

-139 515

Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.)

36

-

-36

Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros 2018.gadā iegādāto ugunsdzēsības autokāpņu, ugunsdzēsības autocisternu un glābšanas automobiļa ar konteineru tehniskajai apkopei garantijas un pēcgarantijas laikā

-

50 572

50 572

Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda – Policijas sadarbība projekta „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana” ietvaros iegādāto speciālo avāriju transportlīdzekļu, CBRNE konteinertipa piekabes, ķīmisko avāriju seku likvidēšanas transportlīdzekļu un glābšanas automobiļa ar konteineru tehniskajai apkopei garantijas un pēcgarantijas laikā

-

17 757

17 757

Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

7 085 245

426 837

-6 658 408

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo veikta sniegto maksas pakalpojumu apjoma izvērtēšana (MK 24.09.2013. not.Nr.902)

4402

-

-4402

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo VUGD telpas Akmeņu ielā 17 nodotas Rīgas domei un ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un telpu nomu turpmāk netiek plānoti

12 125

-

-12 125

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

1 200 000

11 133

-1 188 867

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" – 2019.gadā VSAOI veikšanai par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā, pārdalītie izdevumi

-

11 133

11 133

Iekšējā līdzekļu pārdale no virsstundu darba apmaksai ietaupītā finansējuma programmai 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" mēnešalgas palielināšanai un atvaļinājuma pabalstiem, lai nodrošinātu to izmaksu 50% apmērā no mēnešalgas (MK 05.02.2019. prot.Nr.5 33.§ 21.p.)

793 433

-

-793 433

Iekšējā līdzekļu pārdale no virsstundu darba apmaksai ietaupītā finansējuma apakšprogrammai 40.01.00 "Administrēšana" mēnešalgas palielināšanai būvniecības, projektu apkalpošanas, apgādes un iepirkuma jomā nodarbinātajiem, kā arī motivējošo instrumentu pielietošanas nodrošināšanai (MK 05.02.2019. prot.Nr.5 33.§ 21.p.)

254 410

-

-254 410

Iekšējā līdzekļu pārdale no virsstundu darba apmaksai ietaupītā finansējuma programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" piemaksas par personisko ieguldījumu un darba kvalitāti, speciālās piemaksas par institūcijai būtisku funkciju nodrošināšanu un stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu nodrošināšanai (MK 05.02.2019. prot.Nr.5 33.§ 21.p.)

152 157

-

-152 157