Programmas mērķis:

 • nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, uzraudzīt un koordinēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu valstī, nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem, kā arī veikt profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. organizēt un veikt ugunsdrošības pārbaudes, īpašu uzmanību pievēršot dzīvojamajam sektoram. Lai to īstenotu tiks pārstrādāts iekšējais regulējums valsts ugunsdrošības uzraudzības jomā;
 2.  piedalīties rūpniecisko avāriju riska objektu pārbaudēs inspekcijas komisijas sastāvā un objektu riska izvērtējuma komisijas sēdēs;
 3. vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus;
 4. organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības un ārstniecības iestādēs;
 5. pilnveidot vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura „112” zvanu saņemšanas, apstrādes un resursu izsūtīšanas uz notikuma vietu efektivitāti;
 6. īstenot pasākumus atbilstoši kompetencei ar mērķi ieviest Latvijā eCall pakalpojumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr.585/2014/ES (2014.gada 15.maijs);
 7. sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus;
 8. turpināt uzlabot iestādes materiāltehnisko bāzi noteikto funkciju efektīvai veikšanai, kā arī drošu darba apstākļu nodrošināšanu personālām;
 9. uzsākt darbu pie informācijas sistēmas “Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadības un kontroles sistēma” izveidošanas;
 10. pilnveidot iestādes komunikācijas sistēmu, sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par drošības jautājumiem, lai samazinātu ugunsgrēku un citu negadījumu skaitu un iepazīstināt sabiedrību ar ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, civilās aizsardzības sistēmas principiem;
 11. uzsākt darbu pie e-pakalpojuma “Ugunsdrošības deklarēšanas sistēma” izveidošanas;
 12. izvērtēt iespējas iesaistīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju, pašvaldību un citu institūciju ugunsdzēsības dienestus ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomās, nosakot to uzdevumus, kā arī izvērtēt iespējas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbības atbalstam;
 13. atbilstoši kompetencei izstrādāt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektus, kā arī piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas; 
 14.  nodrošināt amatpersonas ar prasībām atbilstošiem darba aizsardzības un moderniem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, pilnveidojot darba vidi;
 15. vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai;
 16. nodrošināt iespēju amatpersonām novērtēt ārpus formālas izglītības apgūto profesionālo kompetenci atbilstoši normatīvajā aktā noteiktai kārtībai.

Programmas izpildītāji: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.  

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana

Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)

-

7450

7400

7400

7400

Ugunsgrēki dzīvojamās mājās (skaits)

-

 2700

 2650

 2650

 2650

Glābšanas darbi (skaits)

-

6500

6500

6500

6500

 Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole   

Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits)

67

50

 50

 50

 50

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)

9152

 

-

    -

 

7200/

(600)  

  -

  

7500/

(700) 

  -

  

7500/

(700) 

  -

  

7500/

(700) 

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)/ (tai skaitā daudzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits)10

Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits)

11

11

8

8

8

Veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības (skaits)

-

15

14

14

14

Nodrošināta sabiedrības informēšana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos

Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits)

-

22

25

25

25

Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)

  4

 

 

 

 

Organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās (skaits)11

-

4

5

5

5

 Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

35

47

43

43

43

 Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

242

157

157

157

157

 Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits)

619

290

340

340

340

10 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)”;

11Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)”

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

65 427 621

62 144 254

56 661 772

50 107 126

52 113 897

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 283 367

-5 482 482

-6 554 646

2 006 771

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,0

-8,8

-11,6

4,0

Atlīdzība, euro

50 129 041

47 336 444

52 915 185

46 567 910

46 745 386

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3121

3121

3121

3121

3121

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

134012/1227

1255

140413/1214

123513/1223

124013/1223

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

53 054

45 274

46 685

27 575

27 575

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

7

8

7

7

7

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

982

1258

1330

1330

1330

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

15

15

15

15

15

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1095

1520

1667

1667

1667

12t.sk. dienesta pienākumu pildīšanas virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika pārrēķins tām amatpersonām, kurām tika noteikts aizliegums pamest dienesta pienākumu izpildes vietu, izpildot Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 16.jūnija spriedumu.

13t.sk. pabalsts pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 741 415

8 258 933

-5 482 482

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

50 000

-

-50 000

Samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769 (transferts no Kultūras ministrijas)

50 000

-

-50 000

Ilgtermiņa saistības

10 679 608

6474

-10 673 134

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

6474

6474

0

Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)

800

800

0

Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)

500

500

0

Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā

5174

5174

0

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde

10 673 134

-

-10 673 134

Citas izmaiņas

3 011 807

8 252 459

5 240 652

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

175 767

175 636

-131

Palielināti izdevumi 2018.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma "Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar speciālajiem aizsargapģērbiem" īstenošanai

455 450

475 817

20 367

Palielināti izdevumi 2018.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma "Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās" īstenošanai

1734

6229

4495

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma  "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiāltehniskās bāzes pilnveidošana" īstenošanai     

470 000

-

-470 000

Izdevumu palielinājums ilgtermiņa saistību pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros 2017.gadā iegādāto piecu ugunsdzēsības autokāpņu, glābšanas automobiļa ar konteineru un 24 ugunsdzēsības autocisternu tehniskās apkopes garantijas un pēcgarantijas laikā nodrošināšanai

-

44 989

44 989

Ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un tiem atbilstošu izdevumu izmaiņas, jo samazinājušies ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem par telpu nomu saistībā ar deklarēto personu un iznomātāju skaita samazināšanos, kā arī palielinājies pieprasījums pēc vairākiem maksas pakalpojumu veidiem

2068

1068

-1000

Izdevumu palielinājums pabalsta pēc  katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)

-

7 085 245

7 085 245

Virsstundu darba apmaksai ietaupītā finansējuma samazinājums, lai nodrošinātu izdienas pabalstu izmaksu (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 15.p.)

1 500 000

-

-1 500 000

Ieņēmumu no citiem pašu ieņēmumiem un izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.1.p. noteikto pasākumu apmaksu

-

67 820

67 820

Palielināts finansējums izdevumu, kas saistīti ar virsstundu darba samaksas nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.oktobra sēdes protokollēmuma "Par likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"" (prot.Nr.55, 15.§) 3.3.punktu

-

367 575

367 575

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

406 788

28 080

-378 708

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai

395 655

28 080

-367 575

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā

11 133

-

-11 133