Programmas mērķis:

 • nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, uzraudzīt un koordinēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu valstī, nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem, kā arī veikt profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. organizēt un veikt ugunsdrošības pārbaudes, īpašu uzmanību pievēršot dzīvojamajam sektoram;
 2.  piedalīties rūpniecisko avāriju riska objektu pārbaudēs inspekcijas komisijas sastāvā un objektu riska izvērtējuma komisijas sēdēs;
 3. vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus;
 4. organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības un ārstniecības iestādēs;
 5. pilnveidot vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura „112” zvanu saņemšanas, apstrādes un resursu izsūtīšanas uz notikuma vietu efektivitāti ;
 6. īstenot pasākumus atbilstoši kompetencei ar mērķi ieviest Latvijā eCall pakalpojumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr.585/2014/ES (2014.gada 15.maijs);
 7. sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus;
 8. pilnveidot iestādes komunikācijas sistēmu, sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par drošības jautājumiem, lai samazinātu ugunsgrēku un citu negadījumu skaitu un iepazīstināt sabiedrību ar ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, civilās aizsardzības sistēmas principiem;
 9. atbilstoši kompetencei izstrādāt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektus, kā arī piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas; 
 10.  nodrošināt amatpersonas ar prasībām atbilstošiem darba aizsardzības un moderniem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, pilnveidojot darba vidi;
 11. vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai;
 12. nodrošināt iespēju amatpersonām novērtēt ārpus formālas izglītības apgūto profesionālo kompetenci atbilstoši normatīvajā aktā noteiktai kārtībai.

Programmas izpildītāji: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana

Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)

-

-

7450

7400

7400

Ugunsgrēki dzīvojamās mājās (skaits)

-

-

 2700

 2650

 2650

Glābšanas darbi (skaits)

-

-

6500

6500

6500

 Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole   

Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits)

60

61

50

 50

 50

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)

7925

6950

-

-

-

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)/ (tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits)1

-

-

7200/(600) 

7500/(700) 

7500/(700) 

Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits)

8

15

11

8

8

Veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības (skaits)

-

-

15

14

14

Nodrošināta sabiedrības informēšana un izglītošana ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā

Nodrošināta sabiedrības informēšana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos2   

Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits)

-

-

22

25

25

Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)

3

3

-

-

-

Organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās (skaits)3

-

-

4

5

5

 Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā  

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

47

41

47

43 43

 Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

451

301

157

157 157

 Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits)

513

530

290

340 340

Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)”;

Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Nodrošināta sabiedrības informēšana un izglītošana ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā”;

3Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)”

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

55 196 211

61 417 067

62 144 254

50 975 851

50 836 336

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 220 856

727 187

-11 168 403

-139 515

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,3

1,2

-18,0

-0,3

Atlīdzība, euro

39 518 308

47 153 174

47 336 444

47 340 808

47 340 808

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3122

3121

3121

3121

3121

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1049

1252

1255

1255

1255

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

43 039

29 654

45 274

45 274

45 274

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

8

8

8

8

8

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

914

1157

1258

1306

1306

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

15

15

15

15

15

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1028

1386

1520

1545

1545

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 078 264

11 805 451

727 187

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

457 184

457 184

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma ""Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar speciālajiem aizsargapģērbiem" īstenošanai

-

455 450

455 450

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās” īstenošanai

 -

1734

1734

Vienreizēji pasākumi

3000

50 000

47 000

Palielināti izdevumi transferta saņemšanai no Kultūras ministrijas un transferta pārskaitījuma veikšanai Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai

-

50 000

50 000

Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas atpūtas telpu labiekārtošanu un inventāra iegādi

3000

-

-3000

Ilgtermiņa saistības

10 679 609

10 679 608

-1

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

6474

6474

0

Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)

800

800

0

Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)

500

500

0

Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā

5174

5174

0

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde

10 673 135

10 673 134

-1

Citas izmaiņas

395 655

618 659

223 004

Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros 2016.gadā iegādāto ugunsdzēsības autokāpņu un ugunsdzēsības autocisternu tehniskās apkopes garantijas un pēcgarantijas laikā nodrošināšanai

-

41 468

41 468

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

-

175 767

175 767

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro, sākot ar 2018.gada 1.janvāri (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§ 9.p.)

-

5769

5769

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

395 655

395 655

0

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai

28 080

395 655

367 575

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

367 575

-

-367 575