Programmas mērķis:

 • nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, uzraudzīt un koordinēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu valstī, nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem, kā arī veikt profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. apzināt ugunsdrošības stāvokli Latvijā un iespējamos apdraudējumus un, pamatojoties uz to analīzi, sniegt valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām personām priekšlikumus par situācijas uzlabošanu ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
 2. organizēt un veikt prevencijas pasākumus valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
 3. piedalīties rūpniecisko avāriju riska novērtēšanai un samazināšanai veikto pasākumu izvērtēšanā;
 4. vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus;
 5. sadarbībā ar citām institūcijām veikt neatliekamos reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām;
 6. nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem;
 7. sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus;
 8. atbilstoši kompetencei organizēt un īstenot civilās aizsardzības pasākumus;
 9. atbilstoši kompetencei izstrādāt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektus, kā arī piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas;
 10. apmācīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī civilās aizsardzības pasākumos iesaistāmās personas un organizēt to darbību;
 11. informēt sabiedrību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
 12. nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu;
 13. vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai.

Programmas izpildītāji: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, Nodrošinājuma valsts aģentūra – nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšana.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana

Vidējais ierašanās laiks notikuma vietā (minūtes)

11

11

11

11

11

Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbi (skaits)

16 449

14 000

16 000

16 000

16 000

Nodrošināta sabiedrības informēšana un izglītošana ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā

Organizēti informatīvi izglītojoši pasākumi sabiedrības izglītošanai ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanā (skaits)

-

-

7000

8000

8000

Organizētas tematiskas informatīvas kampaņas (skaits)1

3

3

3

3

3

Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole  

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)2

7769

6950

6950

6950

6950

Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits)3

6

11

15

6

8

Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits)

-

-

61

61

61

Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā  

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

32

47

41

44

43

Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

299

144

301

157

157

Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits)

323

274

530

530

530

Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Organizēto tematisko informatīvo kampaņu par rīcību dažādās krīzes situācijās skaits”

2 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam Pārbaudīto objektu, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību un civilās aizsardzības prasību kontroli, skaits

3 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Organizēto civilās aizsardzības mācību valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektos  skaits”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

40 078 418

55 015 235

61 417 067

61 414 066

50 270 932

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14 936 817

6 401 832

-3 001

-11 143 134

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

37,3

11,6

0

-18,1

Atlīdzība, euro

33 400 597

39 521 171

47 153 174

47 153 174

47 153 174

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3123

3123

3121

3121

3121

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

886

1048

1252

1252

1252

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

37 182

30 890

29 654

29 654

29 654

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

9

9

8

8

8

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

952

1125

1157

1157

1157

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

14

14

15

15

15

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1059

1262

1386

1386

1386

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 184 841

18 586 673

6 401 832

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

5 623 273

5 623 273

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" īstenošanai*

-

5 590 681

5 590 681

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

29 548

29 548

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

44

44

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas atpūtas telpu labiekārtošanu un inventāra iegādi

-

3000

3000

Ilgtermiņa saistības

11 389 448

10 679 609

-709 839

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

6474

6474

Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)

800

800

Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)

500

500

Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā

5174

5174

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde

11 382 974

10 673 135

-709 839 

Citas izmaiņas

795 393

2 283 791

1 488 398

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamajam pasākumam "Komplekso civilās aizsardzības mācību STORMEX 2016 nodrošināšana"

116 140

-

-116 140

Palielināti izdevumi 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu ietvaros iegādātās tehnikas (autocisterna, konteinervedējs, kuteris, laiva, visurgājējs, transportlīdzekļi) uzturēšanas izdevumu segšanai

13 499

13 646

147

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

239 157

-

-239 157

Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma "Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde" ietvaros iegādāto autokāpņu tehniskās apkopes nodrošināšanai

-

10 513

10 513

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21.6..apakšpunktā noteiktajam, lai nodrošinātu pasākuma "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu nodrošināšana ar speciālo apģērbu un individuālās aizsardzības līdzekļiem" īstenošanu

-

239 157

239 157

Palielināti izdevumi, lai segtu virsstundu darba samaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

-

2 020 475

2 020 475

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

426 597

-

-426 597

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu trauksmes sirēnu uzturēšanu

20 000

-

20 000

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu centralizāciju

10 942

 -

-10 942

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Centralizēto kapitālieguldījumu programmu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas būtisku pasākumu, kuros paredzēti kapitālie izdevumi, īstenošanu

395 655

 -

-395 655

* Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadā un ietvaram 2017.-2019.gadam”” (prot.Nr.40, 59.§) 16.punktu veikta izdevumu pārdale 29 655 euro budžeta programmai 42.00.00 “Iekšējās drošības biroja darbība”, lai nodrošinātu jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.