Programmas mērķis:

nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, uzraudzīt un koordinēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu valstī, nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem, kā arī veikt profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. organizēt un veikt ugunsdrošības pārbaudes, īpašu uzmanību pievēršot dzīvojamajam sektoram;
 2. piedalīties rūpniecisko avāriju riska objektu pārbaudēs inspekcijas komisijas sastāvā un objektu riska izvērtējuma komisijas sēdēs;
 3. vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus;
 4. organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības un ārstniecības iestādēs;
 5. pilnveidot vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanas, apstrādes un resursu izsūtīšanas uz notikuma vietu efektivitāti;
 6. sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus;
 7. atbilstoši kompetencei uzsākt darbu pie Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra izveides;
 8. turpināt uzlabot iestādes materiāltehnisko bāzi noteikto funkciju efektīvai veikšanai, kā arī drošu darba apstākļu nodrošināšanu personālām;
 9. turpināt darbu pie informācijas sistēmas “Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadības un kontroles sistēma” izveidošanas;
 10. pilnveidot iestādes komunikācijas sistēmu, sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par drošības jautājumiem, lai samazinātu ugunsgrēku un citu negadījumu skaitu un iepazīstināt sabiedrību ar ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, civilās aizsardzības sistēmas principiem;
 11. turpināt darbu pie e-pakalpojuma “Ugunsdrošības deklarēšanas sistēma” izveidošanas;
 12. izvērtēt iespējas iesaistīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju, pašvaldību un citu institūciju ugunsdzēsības dienestus ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomās, nosakot to uzdevumus, kā arī izvērtēt iespējas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbības atbalstam;
 13. atbilstoši kompetencei izstrādāt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektus, kā arī piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas; 
 14. nodrošināt amatpersonas ar prasībām atbilstošiem darba aizsardzības un moderniem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, pilnveidojot darba vidi;
 15. vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai;
 16. nodrošināt iespēju amatpersonām novērtēt ārpus formālas izglītības apgūto profesionālo kompetenci atbilstoši normatīvajā aktā noteiktai kārtībai.

Programmas izpildītāji: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana

Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)

6 216

7 400

7 200

7 150

7 100

Glābšanas darbi (skaits)

7 176

6 500

6 500

6 500

6 500

Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits)

67

 50

 50

 50

 50

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)

6 738

 

7 500

 

7 500

 

7 500

 

7 500

 

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes daudzīvokļu dzīvojamās mājas (skaits)

765

700

700

700 

700

Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits)

9

8

8

8

8

Veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības (skaits)

3

14

14

14

14

Nodrošināta sabiedrības informēšana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos

Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits)

39

25

25

25

25

Organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās (skaits)

6

5

5

5

5

Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā  

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

41

43

43

43

43

 Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

183

157

157

157

157

 Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits)

476

340

340

340

340

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

56 928 083

53 116 884

59 196 352

57 445 254

54 085 354

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 811 199

6 079 468

-1 751 098

-3 359 900

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,7

11,4

-3,0

-5,8

Atlīdzība, euro

52 769 623/

45 824 1021

49 188 177/

48 761 3401

49 666 314/

49 117 1901

50 465 145/

49 962 4951

50 472 147/

49 962 4681

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3 121

3 142

3 2012

3 2382

3 2382

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 400/

1 2153

1 297/

1 2853

1 284/

1 2703

1 290/

1 2773

1 290/

1 2773

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

35 537

28 629

23 299

23 299

23 299

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

7

7

6

6

6

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 319

1 330

1 496

1 496

1 496

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

15

15

15

15

15

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 879/

1 6784

1 667

1 811

1 811

1 811

             

Piezīmes.
1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa).
2 Saskaņā ar 2020. gada 12. maijā noslēgto vienošanos no Valsts policijas uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārdalītas amata vietas - no 2020. gada 11. maija 25 amata vietas, 2021. gada 1. jūlija -  25 amata vietas un no 2022. gada 1. janvāra -   25 amata vietas (vidēji 59 amata vietas), lai pakāpeniski ieviestu 75 dispečeru amata vietas.
3 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.
4 Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 079 412

7 158 880

6 079 468

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

12 186

12 186

Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku

-

12 186

12 186

Vienreizēji pasākumi

23 337

2 800 000

2 776 663

Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no IZM un atbilstoši izdevumi XII Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai (MK 16.07.2019. prot. Nr.33 79.§ 2.p.)

7 587

-

-7 587

Palielināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpu” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)

-

2 800 000

2 800 000

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

15 750

-

-15 750

Ilgtermiņa saistības

339 247

1 309 760

970 513

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tai skaitā:

6 474

6 474

0

Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)

800

800

0

Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)

550

550

0

Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā

5 124

4 024

-1 100

Iemaksas ES Ugunsdzēsības virsnieku asociāciju federācijā

-

1 100

1 100

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde

332 773

1 303 286

970 513

Citas izmaiņas

716 828

3 036 934

2 320 106

Palielināti izdevumi 2020.gada prioritārā pasākuma "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri" īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

-

11 575

11 575

Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

426 837

604 313

177 476

Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksas nodrošināšanai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

55 189

-

-55 189

Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma “Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde” ietvaros iegādātās ugunsdzēsības autocisternas tehniskajai apkopei garantijas laikā

-

1 586

1 586

Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” ietvaros iegādātās glābšanas tehnikas tehniskajai apkopei

-

1 838

1 838

Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” ietvaros iegādātā glābšanas autobusa tehniskajai apkopei

-

335

335

Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas “Eiropas teritoriālā sadarbība” projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros iegādātā glābšanas autobusa tehniskajai apkopei

-

335

335

Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros iegādātā glābšanas autobusa un kvadracikla ar aprīkotu augstspiediena ugunsgrēku dzēšanas iekārtu tehniskajai apkopei

-

8 454

8 454

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

200 882

-

-200 882

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

33 920

2 408 498

2 374 578

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu stacionāri uzstādīto zilo bākuguņu un speciālo skaņas iekārtu uzturēšanu un remontu atbilstoši IeM IC un VUGD 2020.gada 5.martā noslēgtajai vienošanai par funkciju pārdali

-

6 000

6 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” darbības nodrošināšanai pakāpeniski ieviestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 75 papildu dispečeru amata vietas no 2020. – 2022. gadam

-

573 203

573 203

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 38.05.00 “Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbināti IeM veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī

33 920

-

-33 920

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažos

-

1 829 295

1 829 295