Programmas mērķis:

nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, uzraudzīt un koordinēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu valstī, nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem, kā arī veikt profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. organizēt un veikt ugunsdrošības pārbaudes, īpašu uzmanību pievēršot dzīvojamajam sektoram;
 2.  piedalīties rūpniecisko avāriju riska objektu pārbaudēs inspekcijas komisijas sastāvā un objektu riska izvērtējuma komisijas sēdēs;
 3. vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus;
 4. organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības un ārstniecības iestādēs;
 5. pilnveidot vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura „112” zvanu saņemšanas, apstrādes un resursu izsūtīšanas uz notikuma vietu efektivitāti ;
 6. sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus;
 7. atbilstoši kompetencei uzsākt darbu pie Civilās aizsardzības operacionālās vadības centra izveides;
 8. turpināt uzlabot iestādes materiāltehnisko bāzi noteikto funkciju efektīvai veikšanai, kā arī drošu darba apstākļu nodrošināšanu personālām;
 9. turpināt darbu pie informācijas sistēmas “Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadības un kontroles sistēma” izveidošanas;
 10. pilnveidot iestādes komunikācijas sistēmu, sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par drošības jautājumiem, lai samazinātu ugunsgrēku un citu negadījumu skaitu un iepazīstināt sabiedrību ar ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, civilās aizsardzības sistēmas principiem;
 11. turpināt darbu pie e-pakalpojuma “Ugunsdrošības deklarēšanas sistēma” izveidošanas;
 12. izvērtēt iespējas iesaistīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju, pašvaldību un citu institūciju ugunsdzēsības dienestus ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomās, nosakot to uzdevumus, kā arī izvērtēt iespējas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbības atbalstam;
 13. atbilstoši kompetencei izstrādāt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektus, kā arī piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas; 
 14.  nodrošināt amatpersonas ar prasībām atbilstošiem darba aizsardzības un moderniem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, pilnveidojot darba vidi;
 15. vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai;
 16. nodrošināt iespēju amatpersonām novērtēt ārpus formālas izglītības apgūto profesionālo kompetenci atbilstoši normatīvajā aktā noteiktai kārtībai.

Programmas izpildītāji: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024.gadam

 

2020.gads (izpilde)

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada prognoze

2024.gada prognoze

Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana

Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)

5591

7200

7150

7100

7050

Glābšanas darbi (skaits)

8142

6500

6500

6500

6500

 Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole   

Veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos (skaits)

44

 50

 50

 50

 50

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)

5130

7500

7500

7500

7500

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes daudzīvokļu dzīvojamās mājās (skaits)

875

700

700

700

700

Organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos (skaits)

8

8

8

8

8

Veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības (skaits)

6

14

14

14

14

Nodrošināta sabiedrības informēšana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos   

Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos (skaits)

15

25

25

25

25

Organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās (skaits)

5

5

5

5

5

Izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā  

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

31

43

43

43

43

Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

131

157

157

157

157

Speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus (skaits)

1398

340

340

340

340

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

53 462 587

59 196 352

75 424 780

58 687 270

64 958 111

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 733 765

16 228 428

-16 737 510

6 270 841

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,7

27,4

-22,2

10,7

Atlīdzība, euro

49 373 098/ 4 898 82941

49 666 314/ 49 117 1901

55 064 369/ 54 563 7441

55 071 371/ 54 563 7461

61 342 212/ 54 561 6921

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3 159

3 201

3 2472

3 247

3 247

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 294/1 2843

1 284/1 2703

1 410/1 3973

1 410/1 3973

1 571/1 3973

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 743

23 299

21 057

21 057

21 057

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

6

6

6

6

6

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 277

1 496

1 516

1 516

1 516

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

15

15

64

6

6

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 737

1 811

1 516

1 516

1 516

             

Piezīmes.

1 Bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa).

2 46 amata vietu palielinājums, tajā skaitā:

 • vidēji 37 amata vietu palielinājums saistībā ar 2020. gada 12. maijā noslēgto vienošanos no Valsts policijas uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārdalītas amata vietas - no 2021. gada 1. jūlija -  25 amata vietas (vidēji 12 amata vietas) un no 2022. gada 1. janvāra -   25 amata vietas (vidēji 59 amata vietas), lai pakāpeniski ieviestu 75 dispečeru amata vietas;
 • 9 pedagogu amata vietu palielinājums saistībā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).

3 Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem;

4 9 pedagogu amata vietu samazinājums saistībā ar pedagogu amata vietu uzskaites metodikas izmaiņām (pedagogu (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) amata vietas no pedagogu amatu vietām pārceltas uz vidējo amata vietu skaitu).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7 265 497

23 493 925

16 228 428

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

16 597 226

16 597 226

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kapacitātes stiprināšana (robežpiemaksa, izmeklētāju atlīdzība, mēnešalgu izlīdzināšana) (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

4 599 224

4 599 224

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

11 998 002

11 998 002

Vienreizēji pasākumi

2 800 000

1 395 358

-1 404 642

Samazināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpu” īstenošanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)

2 800 000

-

-2 800 000

Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

15 750

15 750

Palielināti izdevumi pasākuma “Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu  īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros VUGD mācību poligona aprīkošanai (MK 07.09.2021. prot.Nr.60 34.§ 2.p.)

-

1 046 000

1 046 000

Depo aprīkošana – pasākuma “Infrastruktūras attīstības projektu īstenošana iekšlietu nozarē” ietvaros (atbalstīts priekšlikums Nr.76 Saeimā 2.lasījumā 2021.gada 23.novembrī)

-

333 608

333 608

Ilgtermiņa saistības

1 309 760

3 360 655

2 050 895

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tai skaitā:

6 474

6 474

-

Iemaksas Starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā (CTIF)

800

800

-

Eiropas Ugunsdzēsības dienestu Koledžu Asociācijā (EFSCA)

550

550

-

Iemaksas Starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā

4 024

4 024

-

Iemaksas Eiropas Savienības Ugunsdzēsības virsnieku asociāciju federācijā

1 100

1 100

-

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde

1 303 286

3 354 181

2 050 895

Citas izmaiņas

3 155 737

2 140 686

-1 015 051

Izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

549 124

502 650

 -46 474

Palielināti izdevumi Pārrobežu sadarbības programmas projekta "CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas-Lietuvas pierobežā" ietvaros iegādātā dozimetra kalibrēšanai

-

12 721

12 721

Palielināti izdevumi  Pārrobežu sadarbības programmas projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” ietvaros iegādāto specializēto transportlīdzekļu un bezpilota gaisa kuģu uzturēšanai

-

2 692

2 692

Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

204 115

200 882

-3 233

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

2 402 498

1 421 741

-980 757

Iekšējās līdzekļu pārdales no apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” darbības nodrošināšanai pakāpeniski ieviestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 75 papildu dispečeru amata vietas no 2020. – 2022. gadam, izmaiņas

573 203

764 270

191 067

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” ugunsdzēsības depo Ādažos personāla resursam

-

657 471

657 471

Samazināti izdevumi ugunsdrošības depo izveidei Ādažos un veikta  iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums neatliekamajam pasākumam “Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem”

1 829 295

-

-1 829 295