Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot bezdarba mazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta politiku, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

 1. atbilstoši bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu vajadzībām, spējām un vēlmēm, nodrošināt minētajām personām operatīvu un kvalitatīvu palīdzību, lai veicinātu to konkurētspēju darba tirgū;
 2. reģistrēt un uzskaitīt bezdarbniekus un darba meklētājus;
 3. organizēt aģentūras un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, uzskaitīt darba devēju pieteiktās darba vietas un informēt par tām;
 4. organizēt vai īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;
 5. sagatavot priekšlikumus valsts politikas izstrādei un īstenošanai bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā;
 6. licencēt un uzraudzīt komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu);
 7. prognozēt darba tirgus norises īstermiņā, tai skaitā veikt darba devēju aptauju;
 8. sniegt karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām un citām personām, regulāri pilnveidot informatīvi metodisko bāzi karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanai;
 9. nodrošināt informāciju  par bezdarba situāciju valstī;
 10. sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām bezdarba samazināšanas, nodarbinātības veicināšanas un karjeras konsultēšanas jomā, kā arī veikt pasākumus informācijas apmaiņas nodrošināšanai darbaspēka kustības jautājumos, nodrošināt Latvijas Republikas darbību Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklā (EURES);
 11. koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība

Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī) 30

66 008

72 830

51 389

50 904

49 869

Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (skaits vidēji mēnesī)

108

121

104

103

101

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%)

56,1

51,3

63,5%

59,7%

55,3%

Attālināti apkalpotie klienti31

29 368

62 500

70 511

77 688

86 914

30Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī sadarbību ar darba devējiem.

31Klienti, kas izmanto sekojošus Nodarbinātības valsts aģentūras nodrošinātos e-pakalpojumus: CV reģistrēšanu CV vakanču portālā, apmācību monitoringa rīku, bezdarbnieka statusa reģistrēšanu BURVIS klientu portālā, darba tirgus īstermiņa prognozēšanas rīku, e-apmācību moduļus (rādītājs uzskaitē iekļauts ar 2018.gadu), darbinieku apstrādātās CVVP vakances, kuras reģistrējuši darba devēji (rādītājs uzskaitē iekļauts ar 2018.gadu).

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

6 442 274

6 576 870

6 466 074

6 465 989

6 465 989

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

134 596

-110 796

-85

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,1

-1,7

-

-

Atlīdzība, euro

4 923 880

4 997 716

4 958 471

4 958 471

4 958 471

Vidējais amata vietu skaits gadā

349,5

379

36632

36632

36632

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 174

1 098,9

1 129

1 129

1 129

32 Veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, t.sk:

 • samazinātas 2 amata vietas pasākuma “Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā” īstenošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februārā sēdes protokola Nr.5 33.§ 26.2.punktam;
 • pārskatot pakalpojuma sniegšanas procesus, samazinātas 11 amata vietas, nodrošinot Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gadam ieviešanu.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

110 796

-

-110 796

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

40 000

-

-40 000

Izdevumu samazinājums pasākumu īstenošanai 2019.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumam Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.- 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu”

40 000

-

-40 000

Citas izmaiņas

70 796

-

-70 796

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā, ka turpmāk Nodarbinātības valsts aģentūra vairs neizmantos telpas Talejas ielā 1 un apsaimniekošanas līgums ir zaudējis spēku ar 2018.gada 31.decembri

9 620

-

-9 620

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

1 931

-

-1 931

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

59 245

-

-59 245

Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”, samazinot pasākuma “Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā” īstenošanai plānoto finansējumu (samazinātas 2 amata vietas), atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.5 33.§ 26.2.apakšpunktam

39 245

-

-39 245

Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, lai centralizēti nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

20 000

-

-20 000