Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot bezdarba mazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta politiku, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

 1. reģistrēt un uzskaitīt bezdarbniekus un darba meklētājus;
 2. informēt par darba devēju pieteiktajām brīvajām darba vietām, kā arī par bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem;
 3. organizēt NVA un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, kā arī uzskaitīt darba devēju pieteiktās brīvās darba vietas;
 4. organizēt un īstenot Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;
 5. veikt darba tirgus īstermiņa prognozēšanu (t.sk. darba devēju aptauju);
 6. informēt sabiedrību par situāciju bezdarba jomā;
 7. organizēt bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju dialogu, lai samazinātu bezdarbu;
 8. sniegt karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citām personām;
 9. apkopot karjeras konsultācijām nepieciešamo informāciju, izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās karjeras konsultāciju metodes;
 10. nodrošināt deleģēto funkciju izpildi no Eiropas Sociālā fonda finansējamo pasākumu īstenošanā;
 11. licencēt un uzraudzīt komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu);
 12. koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība

Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)*

74 549

70 460

76 793

72 830

72 830

Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (skaits vidēji mēnesī)

132

110

128

121

121

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%)

53,3

52,5

53,5

51,3

51,3

Attālināti apkalpotie klienti (skaits vidēji mēnesī)**

×

×

62 000

62 500

63 000

* Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī no 2016.gada uzskaita sadarbību ar darba devējiem.

**Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu. Klienti, kas izmanto sekojošus Nodarbinātības valsts aģentūras nodrošinātos e-pakalpojumus: CV reģistrēšanu CV vakanču portālā, apmācību monitoringa rīku, bezdarbnieka statusa reģistrēšanu BURVIS klientu portālā, darba tirgus īstermiņa prognozēšanas rīku.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 392 544

7 113 270

6 590  470

6 382 755

6 382 755

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

720 726

-522 800

-207 715

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,3

-7,3

-3,2

-

Atlīdzība, euro

4 800 156

5 391 234

5 043 455

4 863 321

4 863 321

Vidējais amata vietu skaits gadā

445,9

472,3

382

373

373

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

897,1

951,2

1 100,2

1 086,5

1 086,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

677 003

154 203

-522 800

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

132 307

132 307

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

148

148

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

107 159

107 159

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam (ERAF projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” rezultāta uzturēšanai) 

-

25 000

25 000

Citas izmaiņas

677 003

21 896

-655 107

ERAF projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros iegādātās lietvedības sistēmas uzturēšana

-

10 648

10 648

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu Latvijā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumam Nr.759 "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"

-

11 248

11 248

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

677 003

-

677 003

Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu divu auditoru amata vietu uzturēšanas izdevumus

5 040

-

-5 040

Izdevumu pārdale uz apakšprogrammām 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” 34 545 euro apmērā, 21.01.00 “Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” 216 956 euro apmērā, 22.01.00 “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis” 58 893 euro apmērā, 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” 361 569 euro apmērā, lai nodrošinātu atalgojuma politikas realizāciju, iestāžu darbību un materiāltehnisko bāzi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 19.punktam

671 963

-

-671 963