Apakšprogrammas mērķis:

īstenot bezdarba mazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta politiku, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

 1. atbilstoši bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu vajadzībām, spējām un vēlmēm, nodrošināt šīm personām operatīvu un kvalitatīvu palīdzību, lai veicinātu to konkurētspēju darba tirgū;
 2. reģistrēt un uzskaitīt bezdarbniekus un darba meklētājus;
 3. organizēt aģentūras un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, uzskaitīt darba devēju pieteiktās darba vietas un informēt par tām;
 4. organizēt vai īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;
 5. sagatavot priekšlikumus valsts politikas izstrādei un īstenošanai bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā;
 6. licencēt un uzraudzīt komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu);
 7. prognozēt darba tirgus norises īstermiņā, tai skaitā veikt darba devēju aptauju;
 8. sniegt karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām un citām personām, regulāri pilnveidot informatīvi metodisko bāzi karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanai;
 9. nodrošināt informāciju  par bezdarba situāciju valstī;
 10. sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām bezdarba samazināšanas, nodarbinātības veicināšanas un karjeras konsultēšanas jomā, kā arī veikt pasākumus informācijas apmaiņas nodrošināšanai darbaspēka kustības jautājumos, nodrošināt Latvijas Republikas darbību Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklā (EURES);
 11. koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: NVA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada  plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Efektīva un klientorientēta NVA darbība

Klātienē apkalpotie NVA klienti (skaits vidēji mēnesī)1

47 698

46 502

61 008

54 118

44 713

Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (skaits vidēji mēnesī)

110

107

150

130

110

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā (%)

54,2

58,1

54,0

54,0

54,0

Attālināti apkalpotie klienti (kumulatīvi no gada sākuma), (skaits)2

60 408

82 025

117 985

110 796

102 649

NVA zvanu centra apkalpotie klienti (kumulatīvi no gada sākuma), (skaits)3

-

-

49 710

44 739

40 265

Piezīmes.
1 Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu NVA reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī uzskaita sadarbību ar darba devējiem un bezdarbnieku un darba meklētāju skaitu, kuriem izsniegti apmācību kuponi.
2 Klienti, kas izmanto šādus NVA nodrošinātos e-pakalpojumus: CV reģistrēšanu CV un vakanču portālā, apmācību monitoringa rīku, apstrādātos e – iesniegumus (portālā www.cvvp.nva.gov.lv, www.latvija.lv, konsultacijas@nva.gov.lv), darba tirgus īstermiņa prognozēšanas rīku, e-apmācību moduli, darbinieku apstrādātās CVVP vakances, kuras reģistrējuši darba devēji, klientu e-pieteikumus portālā uz aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem. Rezultatīvā rādītāja nosaukums ar 2021. gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).
3 Rādītāju uzsāk plānot ar 2021. gadu.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada  plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 479 714

6 465 989

7 100 390

7 110 560

7 140 314

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13 725

634 401

10 170

29 754

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,2

9,8

0,1

0,4

Atlīdzība, euro

4 967 127

4 958 471

5 592 872

5 592 872

5 592 872

Vidējais amata vietu skaits gadā

326,8

357

357

357

357

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 266,6

1 157,4

1 305,5

1 305,5

1 305,5

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

634 401

634 401

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

634 401

634 401

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma “Kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu - samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.6.1.apakšpunkts)

-

634 401

634 401