Apakšprogrammas mērķis:

īstenot bezdarba mazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta politiku, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

 1. atbilstoši bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu vajadzībām, spējām un vēlmēm, nodrošināt šīm personām operatīvu un kvalitatīvu palīdzību, lai veicinātu to konkurētspēju darba tirgū;
 2. reģistrēt un uzskaitīt bezdarbniekus un darba meklētājus;
 3. organizēt aģentūras un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, uzskaitīt darba devēju pieteiktās darba vietas un informēt par tām;
 4. organizēt vai īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;
 5. sagatavot priekšlikumus valsts politikas izstrādei un īstenošanai bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā;
 6. licencēt un uzraudzīt komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu);
 7. prognozēt darba tirgus norises īstermiņā, tai skaitā veikt darba devēju aptauju;
 8. sniegt karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām un citām personām, regulāri pilnveidot informatīvi metodisko bāzi karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanai;
 9. nodrošināt informāciju par bezdarba situāciju valstī;
 10. sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām bezdarba samazināšanas, nodarbinātības veicināšanas un karjeras konsultēšanas jomā, kā arī veikt pasākumus informācijas apmaiņas nodrošināšanai darbaspēka kustības jautājumos, nodrošināt Latvijas Republikas darbību Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklā (EURES);
 11. koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: NVA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Efektīva un klientorientēta NVA darbība

Klātienē apkalpotie NVA klienti vidēji mēnesī (skaits)1

39 924

61 008

39 468

37 494

37 494

Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto vidēji mēnesī (skaits)2

123

150

-

-

-

Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto vidēji mēnesī (skaits)3

-

-

395

375

375

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā (%)

48,6

54,0

50,0

52,5

52,5

Attālināti apkalpotie klienti (kumulatīvi no gada sākuma) (skaits)4

140 511

117 985

 -

 -

-

Attālināti apkalpotie klienti vidēji mēnesī (skaits)5

-

-

103 781

98 592

98 592

NVA zvanu centra apkalpotie klienti (kumulatīvi no gada sākuma) (skaits)4

-

49 710

-

-

-

NVA zvanu centra apkalpotie klienti vidēji mēnesī (skaits)6

-

-

4 400

4 180

4 180

Bezdarbnieku skaits uz vienu tieši klientu apkalpošanā nodarbināto (mēneša periodā) (skaits)7

-

-

474

450

450

Piezīmes.

1Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu NVA klientiem, t.sk. iesaisti NVA pasākumos, kā arī uzskaita sadarbību ar darba devējiem un NVA organizēto atlašu skaitu vakanču aizpildīšanai.

2Rādītājā līdz 2021. gadam tiek uzskaitīti klātienē apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto.

3 Sākot ar 2022. gadu, tiek uzskaitīti klātienē un neklātienē apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (karjeras konsultants, konsultants EURES jautājumos, koordinējošais eksperts, nodarbinātības aģents, nodarbinātības organizators, specializētais konsultants, pārvaldes eksperts sadarbībai ar darba devēju).

4 Ar 2022. gadu rādītājam tiek mainīta uzskaites metodika.

5 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2022. gadu.Klienti, kas izmanto šādus NVA nodrošinātos e-pakalpojumus vai tiek apkalpoti attālināti: uzskaita CV reģistrēšanu CV un vakanču portālā, apstrādātos e – iesniegumus (statusa piešķiršana/zaudēšana, darba tirgus īstermiņa prognozēšanas rīka izmantošanu, darbinieku apstrādātās CVVP vakances, kuras reģistrējuši darba devēji, klientu e-pieteikumus portālā uz aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, ienākošos un izejošos telefona zvanus un e-pastus).

6 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2022. gadu. NVA zvanu centra atbildētie zvani.

7Rādītāju uzsāk mērīt ar 2022. gadu. Bezdarbnieku skaits aģenta pārziņā – bezdarbnieku skaits pārskata perioda beigās uz vienu apkalpošanā nodarbināto (nodarbinātības aģents un nodarbinātības organizators - bez slodzēm, kas paredzētas darba devēju apkalpošanai).

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 458 143

7 100 390

7 141 558

7 171 312

7 163 746

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

642 247

41 168

29 754

-7 566

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,9

0,6

0,4

-0,1

Atlīdzība, euro

4 958 471

5 592 872

5 592 872

5 592 872

5 592 872

Vidējais amata vietu skaits gadā

324,8

357

357

357

357

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 272

1 305,5

1 305,5

1 305,5

1 305,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

532

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 500

47 668

41 168

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

 

6 500

6 500

Dalības maksas nodrošināšana Pasaules valstu nodarbinātības dienestu asociācijā (MK 21.04.2021. rīkojums Nr.256)

-

6 500

6 500

Citas izmaiņas

6 500

41 168

34 668

Izdevumu palielinājums, lai NVA (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) atbilstoši MK 19.09.2018. rīkojumā Nr.448 noteiktajam nodrošinātu aprīkojuma iegādi (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)

-

10 170

10 170

Izdevumu palielinājums, lai NVA nodrošinātu valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma apmaksu (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.4.apakšpunkts)

-

30 998

30 998

Izdevumu samazinājums pasākumam “Latviešu valodas mentors nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu”, ņemot vērā mērķa grupas samazinājumu (MK 21.04.2021. rīkojums Nr.256)

6 500

-

-6 500