Programmas mērķis:

  • īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.

Galvenās aktivitātes:

  • Informācija klasificēta.

 Programmas izpildītājs: Drošības policija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 296 885

15 269 475

16 686 178

16 612 979

16 453 981

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 972 590

1 416 703

-73 199

-158 998

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24,2

9,3

-0,4

-1,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

162 309

1 579 012

1 416 703

t. sk.: 

Prioritāri pasākumi

-

826 976

826 976

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma "Drošības policijas kapacitātes stiprināšana (informācija klasificēta)" īstenošanai

-

826 976

826 976

Citas izmaiņas

162 309

752 036

589 727

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Drošības pasākumu koordinācija un nodrošināšana” īstenošanai (informācija klasificēta)

162 309

-

-162 309

Palielināti izdevumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzēto pasākumu nodrošināšanai (MK 23.03.2017. prot.Nr.15 2.§ 7.p.)

-

162 309

162 309

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

-

48 483

48 483

Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai

-

331 244

331 244

Transferta no Ekonomikas ministrijas ieņēmumu un atbilstošu izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanu (MK 16.08.2017. prot.Nr.39 41.§ 2.3.2.p.)

-

210 000

210 000