Programmas mērķis:

  • īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.

Galvenās aktivitātes:

  • Informācija klasificēta.

 Programmas izpildītājs: Drošības policija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 926 471

12 076 774

15 269 475

15 107 166

15 107 166

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 150 303

3 192 701

-162 309

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,5

26,4

-1,1

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

459 057

3 651 758

3 192 701

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3 000 000

3 000 000

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Kapacitātes paaugstināšana Drošības policijā" īstenošanai

(informācija klasificēta)

-

3 000 000

3 000 000

Citas izmaiņas

459 057

651 758

192 701

Palielināti izdevumi Drošības policijai noteikto funkciju nodrošināšanai (informācija klasificēta)

340 999

488 466

147 467

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Drošības pasākumu koordinācija un nodrošināšana” īstenošanai (informācija klasificēta)

116 583

162 309

45 726

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1475

983

-492

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija” uzturēšanas izdevumu segšanai (informācija klasificēta)

1475

983

-492