Programmas mērķis:

pārstāvēt Latvijas valsts intereses starpvaldību starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās

Iemaksas no plānotā apjoma (%)

100

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

315 523

315 523

315 523

315 523

315 523

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

             Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

315 523

315 523

-

t.sk.:

 

 

 

Ilgtermiņa saistības

315 523

315 523

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

315 523

315 523

-

 Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSŽD)

107 717

109 592

 1 875

 Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija  (OTIF)

13 500

13 500

-

 Starptautiskā jūras organizācija (IMO)

12 800

12 800

-

 Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)

16 100

16 100

-

 Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)

3 380

3 380

-

 Starptautiskā telesakaru organizācija (ITU)

38 200

38 200

-

 Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)

40 805

40 805

-

 Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT) (ECO)

200

200

-

 Sakaru reģionālā padome (RCC)

1 546

1 546

-

Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU)

30 000

30 000

-

Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)

5 900

5 900

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF/ECMT)

23 500

23 500

-

Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)

21 875

20 000

-1 875