Programmas mērķis:

  • materiālās palīdzības piešķiršana ārkārtas situācijā ārvalstīs nonākušām personām ar Latvijas pasi saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumiem Nr. 322 “Materiālās palīdzības nodrošināšanas kārtība ārkārtas situācijā ārvalsti nonākušai personai”.

Galvenās aktivitātes:

  • materiālās palīdzības piešķiršana, lai segtu ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus, ja persona no savas gribas un rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ ir ārvalstīs nonākusi ārkārtas situācijā, kurā ir apdraudēta tās dzīvība, veselība vai drošība un personai nav pieejama cita palīdzības saņemšanas iespēja.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Materiālās palīdzības piešķiršanas nodrošināšana

Materiālās palīdzības piešķiršanas nodrošināšana (skaits)

14

25

15

15

15

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 763

11 144

11 144

11 144

11 144

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 381

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

303,3

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017. gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

60 000

60 000

-

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

60 000

60 000

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2016. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

60 000

60 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

60 000

-

-60 000

Izdevumu pārskatīšanas rezultātā samazināti izdevumi, veicot līdzekļu pārdali uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"

60 000

-

-60 000