Programmas mērķis:

piešķirt materiālo palīdzību ārkārtas situācijā ārvalstīs nonākušām personām ar Latvijas pasi saskaņā ar MK 2018. gada 9. oktobra noteikumiem Nr.630 “Materiālās palīdzības piešķiršanas un atmaksāšanas kārtība”.

Galvenā aktivitāte:

piešķirt materiālo palīdzību, lai segtu ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus, ja persona no savas gribas un rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ ir ārvalstīs nonākusi ārkārtas situācijā, kurā ir apdraudēta tās dzīvība, veselība vai drošība un personai nav pieejama cita palīdzības saņemšanas iespēja.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Materiālās palīdzības piešķiršanas nodrošināšana

Personas, kam piešķirta materiālā palīdzība (skaits)

13

15

15

15

15

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 774

11 144

11 144

11 144

11 144

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 370

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

64,5

-

-

-