Programmas mērķis:

  • īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.

Galvenās aktivitātes:

  • Informācija klasificēta.

Programmas izpildītājs: Valsts drošības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

15 803 229

16 686 178

18 695 355

17 172 320

17 172 320

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

882 949

2 009 177

-1 523 035

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,6

12,0

-8,1

0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 206 703

3 215 880

2 009 177

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

339 706

339 706

Izdevumu palielinājums  prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai

-

49 874

49 874

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana" īstenošanai

-

289 832

289 832

Citas izmaiņas

1 206 703

2 876 174

1 669 471

Samazināti izdevumi 2018.gadā uzsāktā prioritārā pasākuma "Drošības policijas kapacitātes stiprināšana (informācija klasificēta)" īstenošanai

826 976

751 826

-75 150

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

48 483

48 448

-35

Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai

331 244

333 230

1986

Izdevumu palielinājums pabalsta pēc  katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa) (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 30.§ 14.1.p.)

-

1 658 742

1 658 742

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

83 928

83 928

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu veselības aprūpes izdevumu apmaksu no 2019.gada 1.janvāra Valsts drošības dienesta amatpersonām

-

83 928

83 928