Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot Valsts valodas likumā noteikto valsts valodas lietošanas un aizsardzības prasību ievērošanas kontroli un nodrošināt tiesību aktu tulkojumu pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts valodas lietotāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana;
  2. valodas kultūrvides sakārtošanas sekmēšana, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;
  3. valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrības nodrošināšana ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu u.c. dokumentu oficiāliem tulkojumiem;
  4. saskaņotas terminoloģijas lietojums Latvijas Republikas tiesību aktos un to tulkojumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts valodas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veikta valsts valodas lietojuma uzraudzība

Veikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits

3770

4 250

4 250

4250

4250

Konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars (%) pret kopējo veikto pārbaužu skaitu

17,0

11,0

11,0

11,0

10,0

Piesaistīto un atbilstoši sagatavoto VVC sabiedrisko palīgu skaits

34

60

60

60

60

Nodrošināta tiesību aktu tulkošana pēc valsts pārvaldes iestāžu pasūtījuma

ES u.c. starptautisko tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā (tūkst. lpp.)

6,16

7,0

7,0

7,0

7,0

LV tiesību aktu tulkojumi ES dalībvalstu valodās (tūkst. lpp.)

3,3

3,5

3,5

3,5

3,5

Nodrošināta saskaņotas terminoloģijas datubāzes aktualitāte

Terminu apkopošana un publiskošana brīvpieejas datubāzēs (jauno terminu skaits ik gadu, tūkst.)

2,3

2

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1076816

1081371

1063757

1063757

1063757

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4555

-17614

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

-1,6

-

-

Atlīdzība, euro

815908

818288

818288

818288

818288

Vidējais amata vietu skaits gadā

42

42

42

42

42

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1619

1624

1624

1624

1624

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

17614

-

-17614

t. sk.:

Citas izmaiņas

17614

-

-17614

Samazināti izdevumi, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam" tika novirzīti, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas projekta "Kriminālprocesā iesaistīto tiesu tulku kapacitātes celšana un to aktivitāšu nodrošināšana" laikā iegādāto licenču uzturēšanu (atjaunināšanu)

17614

-

-17614