Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot Valsts valodas likumā noteikto valsts valodas lietošanas un aizsardzības prasību ievērošanas kontroli un nodrošināt tiesību aktu tulkojumu  pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts valodas lietotāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana;
  2. valodas kultūrvides sakārtošanas sekmēšana, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;
  3. valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrības nodrošināšana ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu u.c. dokumentu oficiāliem tulkojumiem;
  4. saskaņotas terminoloģijas lietojums Latvija Republikas tiesību aktos un to tulkojumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts valodas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veikta valsts valodas lietojuma uzraudzība

Veikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits

3 805

4 250

4 250

4 250

4250

Konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars (%) pret kopējo veikto pārbaužu skaitu

13,0

11,0

11,0

10,0

10,0

Piesaistīto un atbilstoši sagatavoto VVC sabiedrisko palīgu skaits

32

45

60

101

101

Nodrošināta tiesību aktu tulkošana pēc valsts pārvaldes iestāžu pasūtījuma

ES u.c. starptautisko tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā (tūkst. lpp.)

6,8

7,5

7,0

7,0

7,0

LV tiesību aktu tulkojumi ES dalībvalstu valodās (tūkst. lpp.)

3,9

3

3,5

3,5

3,5

Nodrošināta saskaņotas terminoloģijas datubāzes aktualitāte

Terminu apkopošana un publiskošana brīvpieejas datubāzēs (jauno terminu skaits ik gadu, tūkst.)

2

2

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

873 515

1 079 574

1 081 371

1 063 757

1 063 757

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

206 059

1 797

-17 614

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

23,6

0,2

-1,6

-

Atlīdzība, euro

636 513

818 478

818 288

818 288

818 288

Vidējais amata vietu skaits gadā

42

42

42

42

42

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 263

1 624

1 624

1 624

1 624

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 817

17 614

1 797

t. sk.:

Citas izmaiņas

15 817

17 614

1 797

1. Izdevumu izmaiņas 2018.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Valsts valodas lietojuma uzraudzības stiprināšana"

15 817

-

-15 817

2. Palielināti izdevumi Eiropas Komisijas projekta "Kriminālprocesā iesaistīto tiesu tulku kapacitātes celšana un to aktivitāšu nodrošināšana" laikā iegādāto licenču uzturēšanai (atjaunināšanai)

-

17 614

17 614