Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot Valsts valodas likumā noteikto valsts valodas lietošanas un aizsardzības prasību ievērošanas kontroli un nodrošināt tiesību aktu tulkojumu  pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts valodas lietotāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana;
  2. valodas kultūrvides sakārtošanas sekmēšana, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;
  3. valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrības nodrošināšana ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu u.c. dokumentu oficiāliem tulkojumiem;
  4. saskaņotas terminoloģijas lietojums Latvija Republikas tiesību aktos un to tulkojumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts valodas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veikta valsts valodas lietojuma uzraudzība

Veikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits

3 372

4 250

4 250

4 250

4 250

Konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars (%) pret kopējo veikto pārbaužu skaitu

15,0

12,0

11,0

10,0

10,0

Piesaistīto un atbilstoši sagatavoto VVC sabiedrisko palīgu skaits

27

60

45

60

101

Nodrošināta tiesību aktu tulkošana pēc valsts pārvaldes iestāžu pasūtījuma

ES u.c. starptautisko tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā (tūkst. lpp.)

7,1

8,0

7,5

7,5

7,5

LV tiesību aktu tulkojumi ES dalībvalstu valodās (tūkst. lpp.)

3,2

3,2

3

3

3

Nodrošināta saskaņotas terminoloģijas datubāzes aktualitāte

Terminu apkopošana un publiskošana brīvpieejas datubāzēs (jauno terminu skaits ik gadu, tūkst.)

1,6

2

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

813 786

874 643

1 079 574

1 081 371

1 063 757

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

60 857

204 931

1 797

-17 614

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,5

23,4

0,2

-1,6

Atlīdzība, euro

580 338

636 646

818 478

818 478

818 478

Vidējais amata vietu skaits gadā

42

42

42

42

42

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 151

1 263

1 624

1 624

1 624

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

204 931

204 931

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

202 377

202 377

Valsts valodas lietojuma uzraudzības stiprināšana

-

202 377

202 377

Citas izmaiņas

-

2 554

2 554

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

2 554

2 554