Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot Valsts valodas likumā noteikto valsts valodas lietošanas un aizsardzības prasību ievērošanas kontroli un nodrošināt tiesību aktu tulkojumu  pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts valodas lietotāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana;
  2. valodas kultūrvides sakārtošanas sekmēšana, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;
  3. valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrības nodrošināšana ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu u.c. dokumentu oficiāliem tulkojumiem;
  4. saskaņotas terminoloģijas lietojums Latvija Republikas tiesību aktos un to tulkojumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts valodas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veikta valsts valodas lietojuma uzraudzība

Veikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits

5 778

4 500

4250

4250

4250

Konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars (%) pret kopējo veikto pārbaužu skaitu

12,4

15

12

11

10

Piesaistīto un atbilstoši sagatavoto VVC sabiedrisko palīgu skaits

-

100

60

100

100

Nodrošināta tiesību aktu tulkošana pēc valsts pārvaldes iestāžu pasūtījuma

ES u.c. starptautisko tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā (tūkst. lpp.)

7,06

8,0

8,0

7,5

7,5

LV tiesību aktu tulkojumi ES dalībvalstu valodās (tūkst. lpp.)

3,3

3,2

3,2

3,0

3,0

Nodrošināta saskaņotas terminoloģijas datubāzes aktualitāte

Terminu apkopošana un publiskošana brīvpieejas datubāzēs (jauno terminu skaits ik gadu, tūkst.)

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

793 132

821 121

874 643

874 643

874 643

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27 989

53 522

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,5

6,5

-

-

Atlīdzība, euro

562 464

580 484

636 646

636 646

636 646

Vidējais amata vietu skaits gadā

41

42

42

42

42

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 127

1 152

1 263

1 263

1 263

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 170

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 640

56 162

53 522

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

4 806

4 806

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

4 806

4 806

Citas izmaiņas

2 640

51 356

48 716

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

2 640

51 356

48 716

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

2 640

-

-2 640

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, izdevumu pārskatīšanas rezultātā samazināti izdevumi 2014.gadā uzsāktajai  JPI "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību", lai no iekšējiem resursiem īstenotu 2017.gada pasākumu "Personāla mainības ierobežošana TM resora iestādēs" – ierobežojot intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem, ievērojot 2016. gada 9.augusta  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.39 48.§ 11.punkts) un 2016. gada 31.maija  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.26 39.§ 3.5.punkts) nolemto

-

51 356

51 356