Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Valsts valodas likumā noteikto valsts valodas lietošanas un aizsardzības prasību ievērošanas kontroli un nodrošināt tiesību aktu tulkojumu  pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts valodas lietotāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana;
  2. valodas kultūrvides sakārtošanas sekmēšana, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;
  3. valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrības nodrošināšana ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu u.c. dokumentu oficiāliem tulkojumiem;
  4. saskaņotas terminoloģijas lietojums Latvija Republikas tiesību aktos un to tulkojumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts valodas centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Veikta valsts valodas lietojuma uzraudzība

Veiktas valsts valodas lietojuma pārbaudes (skaits)

3 526

4 250

3 360

3 360

3 360 

Konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars  pret kopējo veikto pārbaužu skaitu (%)

16,2

11,0

15,0

15,0

 15,0

Piesaistīti un atbilstoši sagatavoti Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi (skaits)

27

60

30

30

 30

Nodrošināta tiesību aktu tulkošana pēc valsts pārvaldes iestāžu pasūtījuma

ES u.c. starptautisko tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā (tūkst. lpp.)

6,5

7

7

7

LV tiesību aktu tulkojumi ES dalībvalstu valodās (tūkst. lpp.)

3,6

3,5

3,5

3,5

3,5 

Nodrošināta saskaņotas terminoloģijas datubāzes aktualitāte

Apkopoti un ik gadu publiskoti jaunie termini brīvpieejas datubāzēs (skaits tūkst.)

2,1

2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023 gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 081 164

1 063 757

1 109 029

1 109 029

1 109 029

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-17 407

45 272

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,6

4,3

-

-

Atlīdzība, euro

818 283

818 288

834 760

834 760

834 760

Vidējais amata vietu skaits gadā

41

42

42

42

42

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 663

1 624

1 656

1 656

1 656

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

3 377

48 649

45 272

t. sk.:

Citas izmaiņas

3 377

48 649

45 272

Izdevumu pārdale no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam īstenošanai saskaņā ar MK 2019.gada 17.decembra protokola Nr.59 77.§ 7.punktu

-

48 649

48 649

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

3 377

-

-3 377