Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Valsts valodas likumā noteikto valsts valodas lietošanas un aizsardzības prasību ievērošanas kontroli un nodrošināt tiesību aktu tulkojumu  pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts valodas lietotāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana;
  2. valodas kultūrvides sakārtošanas sekmēšana, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;
  3. valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrības nodrošināšana ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu u.c. dokumentu oficiāliem tulkojumiem;
  4. saskaņotas terminoloģijas lietojums Latvijas Republikas tiesību aktos un to tulkojumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts valodas centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veikta valsts valodas lietojuma uzraudzība

Veiktas valsts valodas lietojuma pārbaudes (skaits)

2 061

3 360

3 360

3 450

3 450

Sniegtas konsultācijas par valsts valodas lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (skaits)

-

-

1 350

 1 350

1 350

Piesaistīti un atbilstoši sagatavoti Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi (skaits)

28

30

30

 30

30

Nodrošināta tiesību aktu tulkošana pēc valsts pārvaldes iestāžu pasūtījuma

ES u.c. starptautisko tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā (tūkst. lpp.)

6,7

7

6,5

6,5 

6,5

LV tiesību aktu tulkojumi ES dalībvalstu valodās (tūkst. lpp.)

3,8

3,5

4,0

4,0 

4,0

Nodrošināta saskaņotas terminoloģijas datubāzes aktualitāte

Apkopoti un ik gadu publiskoti jaunie termini brīvpieejas datubāzēs (skaits tūkst.)

2,2

2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 079 212

1 109 029

1 132 080

1 130 080

1 130 080

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29 817

23 051

-2 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,8

2,1

-0,2

-

Atlīdzība, euro

812 740

834 760

853 255

853 255

853 255

Vidējais amata vietu skaits gadā

39

42

431

43

43

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 737

1 656

1 654

1 654

1 654

Piezīmes.

1 No programmas 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” ir pārdalīta 1 amata vieta, lai nodrošinātu tulkojumus uz latgaliešu valodu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

23 051

23 051

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

23 051

23 051

Latgaliešu rakstu valodas saglabāšanas un attīstības jautājumu aktualizēšana un lietojuma veicināšana

-

23 051

23 051