Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt efektīvu fiziskās personas datu aizsardzību un uzraudzību, tai skaitā nodrošināt starptautisko sadarbību personas datu aizsardzības jomā un informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;
  2. nodrošināt kredītinformācijas biroju uzraudzību un licencēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. personas datu aizsardzības uzraudzības nodrošināšanai ierosināt pārbaudes lietu apstākļu noskaidrošanu, lai konstatētu normatīvo aktu pārkāpumus vai veiktu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību Datu valsts inspekcijas kompetences jomās;
  2. nodrošināt datu aizsardzības speciālistu pārbaudījumu organizēšanu un to reģistrāciju, kā arī uzturēt iecelto datu aizsardzības speciālistu sarakstu;
  3. nodrošināt starptautiskos līgumos Datu valsts inspekcijai noteikto funkciju un saistību izpildi;
  4. izstrādāt rekomendācijas par personas datu aizsardzības jautājumiem sabiedrības (datu subjektu un datu pārziņu) informēšanai;
  5. pārbaudīt kredītinformācijas biroju darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Datu valsts inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumi

Personas datu apstrādes pārbaužu skaits

1206

620

1210

1230

1250

Izstrādāto rekomendāciju skaits

1

1

2

2

2

Īstenoto informēšanas pasākumu skaits par datu aizsardzību un apstrādi

-

-

175

180

190

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

697513

714634

1295818

1218978

1218978

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17121

581184

-76840

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,5

81,3

-5,9

-

Atlīdzība, euro

483971

508207

980308

903468

903468

Vidējais amata vietu skaits gadā

25

25

301

30

30

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1597

1694

2723

2510

2510

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4875

-

-

-

-

Piezīmes.

1 No apakšprogrammas 04.01.00 Ieslodzījuma vietas ir pārdalītas 5 amata vietas, lai nodrošinātu fizisko personu pamattiesības saistībā ar personas datu apstrādi.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

73636

654820

581184

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

577980

577980

Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana un tās uzlikto funkciju nodrošināšana

-

577980

577980

Citas izmaiņas

73636

76840

3204

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam" tika novirzīts, lai Datu valsts inspekcija nodrošinātu atvaļinājuma pabalstu izmaksu, novērtēšanas prēmiju un veselības apdrošināšanas polišu iegādi

73636

-

-73636

Palielināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2020.gada 1.janvāri, lai Datu valsts inspekcija nodrošinātu piemaksas, prēmijas un veselības apdrošināšanas polišu iegādiDatu valsts inspekcijas nodarbinātajiem

-

76840

76840