Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt efektīvu fiziskās personas datu aizsardzību un uzraudzību, tai skaitā nodrošināt starptautisko sadarbību personas datu aizsardzības jomā un informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;
  2. nodrošināt kredītinformācijas biroju uzraudzību un licencēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. personas datu aizsardzības uzraudzības nodrošināšanai ierosināt pārbaudes lietu apstākļu noskaidrošanu, lai konstatētu normatīvo aktu pārkāpumus vai veiktu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību Datu valsts inspekcijas kompetences jomās;
  2. nodrošināt datu aizsardzības speciālistu pārbaudījumu organizēšanu un to reģistrāciju, kā arī uzturēt iecelto datu aizsardzības speciālistu sarakstu;
  3. nodrošināt starptautiskos līgumos Datu valsts inspekcijai noteikto funkciju un saistību izpildi;
  4. izstrādāt rekomendācijas par personas datu aizsardzības jautājumiem sabiedrības (datu subjektu un datu pārziņu) informēšanai;
  5. pārbaudīt kredītinformācijas biroju darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Datu valsts inspekcija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumi

Personas datu apstrādes pārbaužu skaits

927

 580

620

630

640

Izstrādāto rekomendāciju skaits

1

 1

1

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

620 093

732 745

714 634

640 998

640 998

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

112 652

-18 111

-73 636

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

18,2

-2,5

-10,3

-

Atlīdzība, euro

447 836

476 318

508 207

434 571

434 571

Vidējais amata vietu skaits gadā

25

25

25

25

25

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 442

1 588

1 694

1 449

1 449

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 242

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

91 747

73 636

-18 111

t. sk.:

Citas izmaiņas

91 747

73 636

-18 111

1. Samazināti izdevumi 2018.gadā īstenotajam prioritārajam pasākumam "Konference par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu"

50 000

-

-50 000

2. Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam" tika novirzīts, lai Datu valsts inspekcija nodrošinātu atvaļinājuma pabalstu, novērtēšanas prēmiju izmaksu un veselības apdrošināšanas polišu iegādi.

41 747

-

-41 747

3. Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019. gada 1. janvāri izmantošanai 2019. gadā, lai Datu valsts inspekcija nodrošinātu atvaļinājuma pabalstu izmaksu, novērtēšanas prēmiju un veselības apdrošināšanas polišu iegādi

-

73 636

73 636