Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt efektīvu fiziskās personas datu aizsardzību un uzraudzību, tai skaitā nodrošināt starptautisko sadarbību personas datu aizsardzības jomā un informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;
  2. nodrošināt kredītinformācijas biroju uzraudzību un licencēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. personas datu aizsardzības uzraudzības nodrošināšanai, ierosināt pārbaudes lietu apstākļu noskaidrošanu, lai konstatētu normatīvo aktu pārkāpumus vai veiktu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību Datu valsts inspekcijas kompetences jomās;
  2. reģistrēt personas datu apstrādi;
  3. nodrošināt datu aizsardzības speciālistu pārbaudes organizēšanu un to reģistrāciju;
  4. nodrošināt starptautiskos līgumos Datu valsts inspekcijai noteikto funkciju un saistību izpildi;
  5. izstrādāt rekomendācijas par personas datu aizsardzības jautājumiem sabiedrības (datu subjektu un datu pārziņu) informēšanai;
  6. pārbaudīt kredītinformācijas biroju darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Datu valsts inspekcija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumi

Personas datu apstrādes pārbaužu skaits

600

 540

 580

620

630

Izstrādāto rekomendāciju skaits

2

 1

 1

1

2

Īstenota pieredzes apmaiņa par datu aizsardzības jautājumiem

Organizēta konference

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

580 646

639 262

732 745

640 998

640 998

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

58 616

93 483

-91 747

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,1

14,6

-12,5

-

Atlīdzība, euro

381 715

432 835

476 318

434 571

434 571

Vidējais amata vietu skaits gadā

25

25

25

25

25

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 270

1 297

1 588

1 449

1 449

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

731

43 849

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

93 483

93 483

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

50 000

50 000

Konference par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu

-

50 000

50 000

Citas izmaiņas

-

43 483

43 483

1. Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1. janvāri izmantošanai 2018. gadā, lai Datu valsts inspekcija nodrošinātu atvaļinājuma pabalstu, novērtēšanas prēmiju izmaksu un veselības apdrošināšanas polišu iegādi.

-

41 747

41 747

2. Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

1 736

1 736