Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt efektīvu fiziskās personas datu aizsardzību un uzraudzību, tai skaitā nodrošināt starptautisko sadarbību personas datu aizsardzības jomā un informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;
  2. nodrošināt kredītinformācijas biroju uzraudzību un licencēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. personas datu aizsardzības uzraudzības nodrošināšanai, ierosināt pārbaudes lietu apstākļu noskaidrošanu, lai konstatētu normatīvo aktu pārkāpumus vai veiktu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību Datu valsts inspekcijas kompetences jomās;
  2. reģistrēt personas datu apstrādi;
  3. nodrošināt datu aizsardzības speciālistu pārbaudes organizēšanu un to reģistrāciju;
  4. nodrošināt starptautiskos līgumos Datu valsts inspekcijai noteikto funkciju un saistību izpildi;
  5. izstrādāt rekomendācijas par personas datu aizsardzības jautājumiem sabiedrības (datu subjektu un datu pārziņu) informēšanai;
  6. pārbaudīt kredītinformācijas biroju darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Datu valsts inspekcija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumi

Personas datu apstrādes pārbaužu skaits

416

500

 540

 580

620

Izstrādāto rekomendāciju skaits

2

2

 1

 1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

608 060

637 432

639 262

639 262

639 262

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29 372

1 830

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,8

0,3

-

-

Atlīdzība, euro

307 843

430 165

432 835

432 835

432 835

Vidējais amata vietu skaits gadā

25

25

25

25

25

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 016

1 288

1 297

1 297

1 297

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 986

43 849

43 849

43 849

43 849

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

840

2 670

1 830

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

2 670

2 670

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

2 670

2 670

Citas izmaiņas

840

-

-840

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

840

-

-840

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

840

-

-840