Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt efektīvu fiziskās personas datu aizsardzību un uzraudzību, tai skaitā nodrošināt starptautisko sadarbību personas datu aizsardzības jomā un informācijas apmaiņu ar ES dalībvalstīm;
  2. nodrošināt kredītinformācijas biroju uzraudzību un licencēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. personas datu aizsardzības uzraudzības nodrošināšanai ierosināt pārbaudes lietu apstākļu noskaidrošanu, lai konstatētu normatīvo aktu pārkāpumus vai veiktu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību Datu valsts inspekcijas kompetences jomās;
  2. nodrošināt datu aizsardzības speciālistu pārbaudījumu organizēšanu un to reģistrāciju, kā arī uzturēt iecelto datu aizsardzības speciālistu sarakstu;
  3. nodrošināt starptautiskos līgumos Datu valsts inspekcijai noteikto funkciju un saistību izpildi;
  4. izstrādāt rekomendācijas par personas datu aizsardzības jautājumiem sabiedrības (datu subjektu un datu pārziņu) informēšanai;
  5. pārbaudīt kredītinformācijas biroju darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Datu valsts inspekcija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumi

Personas datu apstrādes pārbaudes (skaits)

1 237

1 210

1 230

1 250

1 260 

Izstrādātas rekomendācijas (skaits)

1

2

2

2

Īstenoti informēšanas pasākumi par datu aizsardzību un apstrādi (skaits)

-

175

113

125

143 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

665 909

1 295 818

1 326 430

1 380 011

1 380 011

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

629 909

30 612

53 581

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

94,6

2,4

4,0

-

Atlīdzība, euro

497 710

980 308

1 012 640

1 012 640

1 012 640

Vidējais amata vietu skaits gadā

25

30

321

32

32

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 656

2 723

2 498

2 498

2 498

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

977

-

53 329

53 329

53 329

Piezīmes.
1Palielinātas 2 amata vietas, lai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumu plānā noteikto uzdevumu ietvaros izvērtētu licences pieteikumus un nodrošinātu regulāru uzraudzības koordinēšanu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

90 480

121 092

30 612

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

56 449

56 449

Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana un tās uzlikto funkciju nodrošināšana

-

56 449

56 449

Vienreizēji pasākumi

10 000

-

-10 000

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

10 000

-

-10 000

Citas izmaiņas

80 480

64 643

-15 837

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2020.gada 1.janvāri, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam” tika novirzīts, lai nodrošinātu piemaksas, prēmijas un veselības apdrošināšanas polišu iegādi Datu valsts inspekcijas nodarbinātajiem

76 840

-

-76 840

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

3 640

-

-3 640

Izdevumu pārdale no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam īstenošanai (tai skaitā 2 amata vietu izveide)  saskaņā ar MK 2020.gada 29.septembra protokola Nr.56 51.§ 6.1.3.punktu

-

64 643

64 643