Apakšprogrammas mērķis:

veicināt pamattiesību – tiesību uz personas datu aizsardzību – īstenošanu un sekmēt, lai personas datu apstrāde tiktu veikta lietderīgi, tiesiski un atbilstoši tiesību aktiem, ievērojot ikvienas personas pamattiesības un pamatbrīvības.

Galvenās aktivitātes:

  1. informēt un motivēt sabiedrību un savlaicīgi novērst personas datu apstrādes pārkāpumus;
  2. nodrošināt efektīvu personas datu apstrādes uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Datu valsts inspekcija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Palielinājusies Datu valsts inspekcijas atpazīstamība sabiedrībā

Organizēti izglītojoši pasākumi (semināri, konferences, darbnīcas) par personas datu aizsardzību (skaits)

-

-

5

6

7

Sabiedrība un datu pārziņi ir informēti par personas datu apstrādes pamatprincipiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

Izstrādātas rekomendācijas (skaits)

3

2

3

3

4

Nodrošināta datu subjektu tiesību un interešu aizsardzība

Personas datu apstrādes pārbaudes (skaits)

941

1 230

1 040

1 090

1 150

Datu valsts inspekcijā tiek izstrādāti un pieņemti kvalitatīvi lēmumi

Datu valsts inspekcijai labvēlīgo nolēmumu īpatsvars  pret kopējo tiesas nolēmumu skaitu (%)

-

-

92,0

93,0

94,0

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

897 377

1 326 430

1 502 954

1 498 686

1 498 686

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

429 053

176 524

-4 268

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

47,8

13,3

-0,3

-

Atlīdzība, euro

675 407

1 012 640

1 128 163

1 128 163

1 128 163

Vidējais amata vietu skaits gadā

30

32

35 1

35

35

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 872

2 498

2 664

2 664

2 664

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 418

53 329

9 481

9 481

9 481

Piezīmes.

1 No programmas 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” ir pārdalīta 1 amata vieta, lai nodrošinātu breksita seku novēršanu un 2 amata vietas, lai nodrošinātu  ieceļošanas/izceļošanas sistēmā un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmā veikto personas datu apstrādes darbību revīziju veikšanu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

7 006

183 530

176 524

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

127 894

127 894

Datu valsts inspekcijas nodarbināto mēnešalgu palielinājums

-

50 342

50 342

Ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (ETIAS,  IIS, ECRIS-TCN) revīzijas un uzraudzības nodrošināšana

-

77 552

77 552

Citas izmaiņas

7 006

55 636

48 630

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar izmaiņām MK 2020. gada 6.oktobra noteikumos Nr.621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis

7 006

-

-7 006

Palielināti izdevumi pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 29.09.2020 prot. Nr.56 51.§ 6.p.)

-

43 581

43 581

Palielināti izdevumi, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

10 000

10 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Datu valsts inspekcijas direktora mēnešalgas palielinājumu atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 13.7.panta pirmajā daļā noteiktajam

-

2 055

2 055