Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt politiski represēto personu sociālās un mantiskās tiesības saskaņā ar likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteikto.

Galvenās aktivitātes:

  • valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai

Izmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro)

34,3

98

38

38

38

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

34 343

98 000

38 000

38 000

38 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

63 657

-60 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

185,4

-61,2

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

60 000

-

-60 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

60 000

-

-60 000

1. Samazināti izdevumi Latvijas Politiski represēto apvienības darbības nodrošināšanai.

1 500

-

-1 500

2. Izdevumu izmaiņas 2018.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Papildu dotācija biedrības "Latvijas Politiski represēto apvienības" darbības nodrošināšanai"

58 500

-

-58 500