Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu valsts pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu darbībai, veicinot sporta pakalpojumu pieejamību, kā arī atbalstīt valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu;

Galvenās aktivitātes:

  1. programmas ietvaros tiek piešķirts finansējums valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu uzturēšanai (komunālie pakalpojumi, daļēja atlīdzības segšana, kā arī citi izdevumi);
  2. piešķirt līdzekļus Rēzeknes pilsētas pašvaldībai Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecības pabeigšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nacionālās sporta bāzes saņem dotāciju daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai

Nacionālās sporta bāzes, kuras saņem dotāciju sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (skaits)

6

6

5

4

4

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti

Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits)

5

4

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada     plāns

2021.gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 052 880

5 727 957

1 584 015

627 957

627 957

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 324 923

-4 143 942

-956 058

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28,9

-72,3

60,4

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 100 000

956 058

-4 143 942

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

956 058

956 058

Olimpiskā centra "Rēzekne" būvniecības pabeigšana

-

956 058

956 058

Citas izmaiņas

5 100 000

-

-5 100 000

Papildus investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai atbilstoši MK 14.09.2017. sēdes prot. Nr. 46 3.§.  2. un 4. punktam

2 602 000

-

-2 602 000

Izdevumi īstenotajiem valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem:

2 498 000

-

-2 498 000

J.Daliņa stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecība

1 500 000

-

-1 500 000

Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecība

998 000

-

-998 000