Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu valsts pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu darbībai, veicinot sporta pakalpojumu pieejamību, kā arī atbalstīt valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

1) programmas ietvaros tiek piešķirts finansējums valsts (IZM) pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu uzturēšanai (komunālie pakalpojumi, daļēja atlīdzības segšana, kā arī citi izdevumi);

2)   piešķirt līdzekļus valsts sporta bāzu attīstības projektu realizēšanai atbilstoši MK pieņemtajam lēmumam;

3)   augstas gatavības projekta īstenošana – Komandu sporta spēļu halles izveide Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nacionālās sporta bāzes saņem dotāciju daļējai komunālo pakalpojumu apmaksai

Nacionālās sporta bāzes, kuras saņem dotāciju sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (skaits)

6

5

5

5

5

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti

Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits)

2

1

3

-

-

Piezīme: Ņemot vērā plānoto sporta nozares valsts kapitālsabiedrību apvienošanu, norādītais nacionālo sporta bāzu skaits nav uzskatāms par dotāciju saņēmēju (juridisko personu) skaitu.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie resursi1, euro

-

-

15 095 673

-

-

Kopējie izdevumi, euro

5 847 867

1 584 015

1 627 957

627 957

627 957

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 263 852

43 942

-1 000 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-72,9

2,8

-61,4

-

Finansiālā bilance, euro

-

-

13 467 716

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā1, euro

-

-

-13 467 716

-

-

Piezīmes.

1Rādītāji tiek rādīti programmām, kurās finansēšanas daļā ir aizņēmumi, aizdevumi, akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

                Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

956 058

1 000 000

43 942

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 000 000

1 000 000

Sports – valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs

-

1 000 000

1 000 000

Citas izmaiņas

956 058

-

-956 058

Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecības pabeigšana

956 058

-

-956 058

Finansēšana 2022. gada plānā

Euro

Pasākums

2022. gada plāns

Finansēšana – kopā

-13 467 716

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-13 467 716

Finansējums, lai nodrošinātu ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu  augstas gatavības projekta īstenošanu – Komandu sporta spēļu halles izveide Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā (MK 07.09.2021. rīkojums nr.637)

-13 467 716