Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt valsts atbalstu Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikto funkciju – nodrošināt oficiālo publikāciju un tajā ietvertās informācijas sistematizāciju un pieejamību – īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt oficiālo publikāciju un tajā ietvertās informācijas sistematizāciju un pieejamību, nodrošināt finansējuma pārskaitīšanu VSIA "Latvijas Vēstnesis".

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Nodrošināta oficiālās publikācijas un sistematizētu tiesību aktu bezmaksas pieejamība sabiedrībai

Oficiālā publikācija un sistematizēti tiesību akti bez maksas pieejami sabiedrībai (%)

-

-

 

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

-

685164

685164

685164

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

685164

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

685164

685164

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

685164

685164

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

685164

685164

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantijas fonds", lai nodrošinātu finansējumu oficiālajam izdevējam (VSIA “Latvijas Vēstnesis”) valsts pārvaldes deleģēto funkciju izpildes nodrošināšana (MK 17.09.2019.prot.Nr.42 34.§ 21.6. p.)

-

685164

685164