Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikto ˗ nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt oficiālo publikāciju un tajā ietvertās informācijas sistematizāciju un bezmaksas pieejamību tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv un www.likumi.lv;
  2. sniegt valsts oficiālo informāciju, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, izdodot žurnālu “Jurista Vārds”, nodrošinot interaktīvu valsts un sabiedrības procesu analīzi un tiesību aktu skaidrojumus portālā “Cilvēks. Valsts. Likums.”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, VSIA “Latvijas Vēstnesis”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Nodrošināta oficiālās publikācijas un sistematizētu tiesību aktu bezmaksas pieejamība sabiedrībai

Oficiālās publikācijas (“vestnesis.lv”) reālie lietotāji vidēji mēnesī (skaits)

-

-

90 000

90 000

 90 000

Normatīvo aktu sistematizācijas vietnes “likumi.lv” reālie lietotāji vidēji mēnesī (skaits)

-

-

227 000

227 000

227 000

Veicināta sabiedrības izpratne par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem

Portāla “Cilvēks.Valsts.Likums.” reālie lietotāji vidēji mēnesī (skaits)

-

-

235 000

240 000

245 000

Portāla “Jurista Vārds” reālie lietotāji vidēji mēnesī (skaits)

-

-

13 000

13 000

13 000

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

685 164

1  894 605

2 120 003

2 120 003

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

685 164

1 209 441

225 398

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

176,5

11,9

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

1 209 441

1 209 441

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

1 209 441

1 209 441

Izdevumu pārdale no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam īstenošanai saskaņā ar MK 2019.gada 17.decembra protokola Nr.59 77.§ 7.punktu

-

48 041

48 041

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

1 161 400

1 161 400

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.08.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonds”, lai nodrošinātu oficiālajam izdevējam (VSIA “Latvijas Vēstnesis”) deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi (MK 22.09.2020. sēdes prot.Nr.55 38§ 28.p.)

-

1 161 400

1 161 400