Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt atbalstu atzīto sporta federāciju darbībai un to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai Latvijā, kā arī atbalstīt dažāda līmeņa sporta sacensību (t.sk., starptautisku sporta sacensību) organizēšanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

 • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
  1. biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) sadalei atzītajām sporta federācijām Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam iekļauto sporta politikas virzienu, prioritāšu, rīcības virzienus un uzdevumus īstenošanai. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
  2. atzītajām sporta federācijām, kuras 2020.gadā Latvijā organizē Eiropas un pasaules mēroga sporta sacensības (t.sk., Latvijas Nacionālajā sporta padomē saskaņotos Eiropas un pasaules čempionātu finālturnīrus) [izņemot tiem sporta pasākumiem, kuri tiek finansēti no apakšprogrammas 09.16.00 apakšprogramma “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”]. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
  3. sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā. Piešķirtā finansējuma sadali konkursa kārtība atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam konkursa nolikumam nodrošina LSFP;
  4. atzītajām olimpisko sporta veidu sporta federācijām tajās nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem;
  5. sporta stipendiju konkursam. Piešķirtā finansējuma sadali konkursa kārtība atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam stipendiju konkursa nolikumam nodrošina LSFP;
  6. Sporta likumā, kā arī Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā LSFP noteikto (deleģēto) uzdevumu izpildes nodrošināšanai – koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses; pieņemt lēmumus par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai lēmumus par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu; kontrolēt sporta federāciju darbību sporta jomā; veikt sporta speciālistu un šaušanas instruktoru sertificēšanu;
  7. biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” projekta „Sporto visa klase” īstenošanai un pasākuma “Latvijas Gada balva sportā” organizēšanai;
  8. Latvijas V Olimpiādes organizēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atzītās sporta federācijas saņem valsts atbalstu to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai

Atzītās sporta federācijas (skaits)

93

93

95

95

95

Valsts finansiālo atbalstu saņēmušas atzītās sporta federācijas (skaits)

87

87

89

89

89

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits)

142 090

142 090

143 000

143 000

143 000

Latvijā norisinās dažāda līmeņa starptautiskās sporta sacensības

Latvijā organizētas starptautiskās sporta sacensības (skaits)

137

137

130

130

130

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3 064 767

2 898 003

3 113 901

2 343 649

2 343 649

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-166 764

215 898

-770 252

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,4

7,4

-24,7

-

Atlīdzība, euro

15307

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 788

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

215 898

215 898

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

215 898

215 898

2018.-2020.gada budžeta ietvara sagatavošanas procesā atbalstītā prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” ietvaros 2020.gadā papildus piešķirtie līdzekļi.

-

146 058

146 058

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

69 840

69 840

Finansējuma atjaunošana, kas2019.gadā tika pārdalīts uz budžeta apakšprogrammu 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” Limbažu augstas klases sportistu centra finansēšanai (30 000 euro) un Latvijas Olimpiešu sociālā fonda mūža pensijas ieguvušo veterānu finansēšanai (39 840 euro).

-

69 840

69 840