Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt atbalstu atzīto sporta federāciju darbībai un to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai Latvijā, kā arī atbalstīt dažāda līmeņa sporta sacensību (t.sk., starptautisku sporta sacensību) organizēšanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

 • piešķirt finansējumu dažādiem sporta pasākumiem un:
  1. biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) sadalei atzītajām sporta federācijām Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam iekļauto sporta politikas virzienu, prioritāšu, rīcības virzienus un uzdevumus īstenošanai. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
  2. atzītajām sporta federācijām, kuras 2019.gadā Latvijā organizē Eiropas un pasaules mēroga sporta sacensības (t.sk., Latvijas Nacionālajā sporta padomē saskaņotos Eiropas un pasaules čempionātu finālturnīrus) [izņemot tiem sporta pasākumiem, kuri tiek finansēti no apakšprogrammas 09.16.00 apakšprogramma “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”]. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
  3. sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā. Piešķirtā finansējuma sadali konkursa kārtība atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam konkursa nolikumam nodrošina LSFP;
  4. atzītajām olimpisko sporta veidu sporta federācijām tajās nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem;
  5. sporta stipendiju konkursam.  Piešķirtā finansējuma sadali konkursa kārtība atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam stipendiju konkursa nolikumam nodrošina LSFP;
  6. Sporta likumā, kā arī Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā LSFP noteikto (deleģēto) uzdevumu izpildes nodrošināšanai – koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses; pieņemt lēmumus par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai lēmumus par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu; kontrolēt sporta federāciju darbību sporta jomā; veikt sporta speciālistu un šaušanas instruktoru sertificēšanu;
  7. biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” projekta „Sporto visa klase” īstenošanai un pasākuma „Latvijas Gada balva sportā” organizēšanai;
  8. Jelgavas pilsētas pašvaldībai VIII Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes organizēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Atzītās sporta federācijas saņem valsts atbalstu to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai

Atzītās sporta federācijas (skaits)

89

89

93

93

93

Valsts finansiālo atbalstu saņēmušas atzītās sporta federācijas (skaits)

81

80

87

88

88

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits)

125 850

121 000

142 090

142 090

142 090

Latvijā norisinās dažāda līmeņa starptautiskās sporta sacensības

Latvijā organizētas starptautiskās sporta sacensības (skaits)

115

110

137

137

137

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2020. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 158 266

3 019 954

2 898 003

3 113 901

2 343 649

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-138 312

-121 951

215 898

-770 252

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,4

-4,0

7,4

-24,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

164 840

42 889

-121 951

t. sk.:

Citas izmaiņas

164 840

42 889

-121 951

Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī.

-

42 889

42 889

Latvijas valsts simtgades pasākumu nodrošināšanai (transferts no Kultūras ministrijas)

95 000

-

-95 000

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta  apakšprogrammu  09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports “Limbažu augstas klases sportistu centra finansēšanai (30000 euro) un Latvijas Olimpiešu sociālā fonda mūža pensijas ieguvušo veterānu finansēšanai (39840 euro)

69 840

-

-69 840