Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt atbalstu atzīto sporta federāciju darbībai un to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai Latvijā, kā arī atbalstīt dažāda līmeņa sporta sacensību (t.sk., starptautisku sporta sacensību) organizēšanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

 • piešķirt finansējumu dažādiem sporta pasākumiem un:
  1. biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) sadalei atzītajām sporta federācijām Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam iekļauto sporta politikas virzienu, prioritāšu, rīcības virzienus un uzdevumus īstenošanai. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
  2. atzītajām sporta federācijām, kuras 2018.gadā Latvijā organizē Eiropas un pasaules mēroga sporta sacensības (t.sk., Latvijas Nacionālajā sporta padomē saskaņotos Eiropas un pasaules čempionātu finālturnīrus) [izņemot tiem sporta pasākumiem, kuri tiek finansēti no apakšprogrammas 09.16.00 apakšprogramma “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”]. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
  3. sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu organizēšanai Latvijā. Piešķirtā finansējuma sadali konkursa kārtībā atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam konkursa nolikumam nodrošina LSFP;
  4. skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam konkursa nolikumam;
  5. atzītajām olimpisko sporta veidu sporta federācijām tajās nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem;
  6. sporta stipendiju konkursam atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam stipendiju konkursa nolikumam;
  7. Sporta likumā, kā arī Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā LSFP noteikto (deleģēto) uzdevumu izpildes nodrošināšanai – koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses; pieņemt lēmumus par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai lēmumus par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu; kontrolēt sporta federāciju darbību sporta jomā; veikt sporta speciālistu un šaušanas instruktoru sertificēšanu;
  8. biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” projekta „Sporto visa klase” īstenošanai un pasākuma „Latvijas Gada balva sportā” organizēšanai;
  9. Latvijas Sporta muzejam grāmatas “Latvijas sporta lepnums 1918-2018” izdošanai;
  10. biedrībai „Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība” sporta spēļu finālsacensību organizēšanai ar pasaules latviešu piedalīšos (Latvijas valsts simtgades svinību pasākums).

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atzītās sporta federācijas saņem valsts atbalstu to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai

Atzītās sporta federācijas (skaits)

89

89

89

89

89

Valsts finansiālo atbalstu saņēmušas atzītās sporta federācijas (skaits)

80

80

80

80

80

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits)

125 850

120 000

121 000

121 000

121 000

Latvijā norisinās dažāda līmeņa starptautiskās sporta sacensības

Latvijā organizētas starptautiskās sporta sacensības (skaits)

131

90

110

110

120

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 958 954

3 039 005

3 019 954

2 967 843

3 113 901

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

80 051

-19 051

-52 111

146 058

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,7

-0,6

-1,7

4,9

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

892 085

873 034

-19 051

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

727 363

727 363

Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī.

-

727 363

727 363

Vienreizēji pasākumi

164 722

-

-164 722

Latvijas Bridža federācijai Latvijas jaunatnes komandu dalībai Eiropas čempionātā.

9 522

-

-9 522

Latvijas Hokeja federācijai bērnu un jaunatnes hokeja attīstības programmai.

90 000

-

-90 000

Biedrībai “Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padome” darbības nodrošināšanai.

12 000

-

-12 000

Biedrības “Latvijas Jātnieku federācija” bērnu un jauniešu sporta pasākumiem.

4 500

-

-4 500

Latvijas Taekwon-do ITF asociācijai inventāra iegādei.

7 000

-

-7 000

Latvijas Volejbola federācijai grāmatas par volejbola vēsturi izdošanai.

7 000

-

-7 000

Latvijas Šaha federācijai inventāra iegādei.

6 700

-

-6 700

Latvijas Šaušanas federācijai mikroautobusa iegādei.

25 000

-

-25 000

Latvijas Neredzīgo sporta savienībai sporta inventāra iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

3 000

-

-3 000

Citas izmaiņas

727 363

145 671

-581 692

Finansējuma samazinājums fiskālās telpas palielināšanai, atbilstoši MK 22.08.2017. sēdes protokola Nr.40 43.§ 16.4.apakšpunktā noteiktajam.

177 020

-

-177 020

Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades pasākumu nodrošināšanai.

-

95 000

95 000

Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai", lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu sporta federācijām un sporta pasākumiem.

550 343

-

-550 343

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

50 671

50 671

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” sporta pasākumu nodrošināšanai.

-

50 671

50 671