Apakšprogrammas mērķis:

 • sniegt atbalstu atzīto sporta federāciju darbībai un to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai Latvijā, kā arī atbalstīt dažāda līmeņa sporta sacensību (t.sk., starptautisku sporta sacensību) organizēšanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

 • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:
  1. biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) sadalei atzītajām sporta federācijām Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam iekļauto sporta politikas virzienu, prioritāšu, rīcības virzienus un uzdevumus īstenošanai. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
  2. atzītajām sporta federācijām, kuras 2017.gadā Latvijā organizē Eiropas un pasaules mēroga sporta sacensības (t.sk., Latvijas Nacionālajā sporta padomē saskaņotos Eiropas un pasaules čempionātu finālturnīrus) [izņemot tiem sporta pasākumiem, kuri tiek finansēti no apakšprogrammas 09.16.00 apakšprogramma “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”]. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
  3. Sporta likumā, kā arī Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā LSFP noteikto (deleģēto) uzdevumu izpildes nodrošināšanai – koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses; pieņemt lēmumus par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai lēmumus par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu; kontrolēt sporta federāciju darbību sporta jomā; veikt sporta speciālistu un šaušanas instruktoru sertificēšanu;
  4. atzītajām olimpisko sporta veidu sporta federācijām tajās nodarbināto sporta speciālistu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem;
  5. sporta stipendiju konkursam atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam konkursa nolikumam.
  6. dopinga kontrolēm Latvijas izlases sportistiem (sadarbībā ar Valsts sporta medicīnas centru);
  7. biedrībai “Latvijas Bridža federācija” Latvijas jaunatnes komandu dalībai Eiropas čempionātā;
  8. biedrībai “Latvijas Hokeja federācija” bērnu un jaunatnes hokeja attīstības programmai;
  9. biedrībai “Latvijas Jātnieku federācija” bērnu un jauniešu sporta pasākumiem;
  10. biedrībai “Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru padome”” darbības nodrošināšanai;
  11. biedrībai “Latvijas Taekwon-do ITF asociācija” inventāra iegādei;
  12. biedrībai “Latvijas Volejbola federācija” grāmatas par volejbola vēsturi izdošanai;
  13. biedrībai “Latvijas Šaha federācija” inventāra iegādei;
  14. biedrībai “Latvijas Šaušanas federācija” mikroautobusa iegādei;
  15. biedrībai “Latvijas Neredzīgo sporta federācija” sporta inventāra iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Atzītās sporta federācijas saņem valsts atbalstu to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai

Atzītās sporta federācijas (skaits)

90

87

89

89

89

Valsts finansiālo atbalstu saņēmušas atzītās sporta federācijas (skaits)

79

80

80

80

80

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits)

109 500

112 000

120 000

121 000

121 000

Latvijā norisinās dažāda līmeņa starptautiskās sporta sacensības

Latvijā organizētas starptautiskās sporta sacensības (skaits)

102

90

110

110

120

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 206 920

2 820 000

3 039 005

2 323 940

2 292 978

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

613 080

219 005

-715 065

-30 962

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27,8

7,8

23,5

1,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

673 080

892 085

219 005

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

 

164 722

164 722

Bridža federācijai Latvijas jaunatnes komandu dalībai Eiropas čempionātā

 

9 522

9 522

Latvijas Hokeja federācijai bērnu un jaunatnes hokeja attīstības programmai

 

90 000

90 000

Biedrībai “Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padome” darbības nodrošināšanai

 

12 000

12 000

Biedrības “Latvijas jātnieku federācija” bērnu un jauniešu sporta pasākumiem

 

4 500

4 500

Latvijas Taekwon-do ITF asociācijai inventāra iegādei

 

7 000

7 000

Latvijas Volejbola federācijai grāmatas par volejbola vēsturi izdošanai

 

7 000

7 000

Latvijas Šaha federācijai inventāra iegādei

 

6 700

6 700

Šaušanas federācijai mikroautobusa iegādei

 

25 000

25 000

Latvijas Neredzīgo sporta savienībai sporta inventāra iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

 

3 000

3 000

Vienreizēji pasākumi

130 000

-

-130 000

Biedrībai “Latvijas Motosporta federācija” Latvijas bērnu un jauniešu motosporta izlašu dalībai starptautiskās sporta sacensībās.

40 000

-

-40 000

Biedrībai “V.Freidenfelda Latvijas brīvās cīņas sporta klubs-internāts” kluba infrastruktūras nodrošināšanai un kluba sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs.

5 000

-

-5 000

Biedrībai “Latvijas Šaušanas federācija” Tukuma šaušanas sporta skolas darbības nodrošināšanai.

5 000

-

-5 000

Biedrībai “Latvijas Jātnieku federācija” bērnu un jauniešu jātnieku sporta pasākumiem.

10 000

-

-10 000

Biedrībai “Latvijas Regbija federācija” regbija popularizēšanas programmu īstenošanai.

70 000

-

-70 000

Citas izmaiņas

543 080

727 363

183 555

 Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" atbilstoši 2015.gada 3.novembra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.57 47.§ 3.punktam.

543 080

-

-543 080

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai", lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu sporta federācijām un sporta pasākumiem.

-

727 363

727 363