Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu atzīto sporta federāciju darbībai un to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai Latvijā, kā arī atbalstīt dažāda līmeņa sporta sacensību (t.sk., starptautisku sporta sacensību) organizēšanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:

  1. biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) sadalei atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
  2. atzītajām sporta federācijām, kuras 2021. gadā Latvijā organizē Eiropas un pasaules mēroga sporta sacensības (t.sk., Latvijas Nacionālajā sporta padomē saskaņotos Eiropas un pasaules čempionātu finālturnīrus) [izņemot tiem sporta pasākumiem, kuri tiek finansēti no apakšprogrammas 09.16.00 apakšprogramma “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”]. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
  3. sporta stipendiju konkursam. Piešķirtā finansējuma sadali konkursa kārtība atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotam stipendiju konkursa nolikumam nodrošina LSFP;
  4. atzītajām olimpisko sporta veidu sporta federācijām tajās nodarbināto sporta speciālistu daļējas darba samaksas līdzfinansēšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem;
  5.  Sporta likumā, kā arī Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā LSFP noteikto (deleģēto) uzdevumu izpildes nodrošināšanai – koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses; pieņemt lēmumus par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai lēmumus par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu; kontrolēt sporta federāciju darbību sporta jomā; veikt sporta speciālistu un šaušanas instruktoru sertificēšanu;
  6. biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” projekta „Sporto visa klase” īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atzītās sporta federācijas saņem valsts atbalstu to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai

Atzītās sporta federācijas (skaits)

94

95

95

95

95

Valsts finansiālo atbalstu saņēmušas atzītās sporta federācijas (skaits)

86

89

89

50

50

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits)

143 573

143 000

130 000

120 000

120 000

Latvijā norisinās dažāda līmeņa starptautiskās sporta sacensības

Latvijā organizētas starptautiskās sporta sacensības (skaits)

138

130

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 898 003

3 113 901

2 618 649

2 718 649

2 718 649

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

215 898

-495 252

100 00

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,4

-15,9

3,8

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

770 252

275  000

-495 252

t. sk.:

Citas izmaiņas

770 252

275 000

-495 252

2018. – 2020. gada budžeta ietvara sagatavošanas procesā atbalstītā prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” ietvaros 2020. gadā papildus piešķirtie līdzekļi

770 252

-

-770 252

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

275 000

275 000

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”,  saskaņā ar MK 2020. gada 27. oktobra sēdes protokollēmuma Nr. 65 23.§ par priekšlikumu par finanšu resursu 275 000 euro apmērā ietaupījuma, kas 2021. gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” rodas pēc valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu 2021. gada maksājumu daļējas atmaksas 2020. gadā, novirzīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” (15_01_P) daļējai īstenošanai 2021. gadā

-

275 000

275 000