Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu atzīto sporta federāciju darbībai un to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai Latvijā, kā arī atbalstīt dažāda līmeņa sporta sacensību (t.sk. starptautisku sporta sacensību) organizēšanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums:

  1. biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) sadalei atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar IZM saskaņotiem kritērijiem;
  2. atzītajām sporta federācijām, kuras 2022. gadā Latvijā organizē Eiropas un pasaules mēroga sporta sacensības (t.sk. Latvijas Nacionālajā sporta padomē saskaņotos Eiropas un pasaules čempionātu finālturnīrus) [izņemot tiem sporta pasākumiem, kuri tiek finansēti no apakšprogrammas 09.16.00 apakšprogramma “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”]. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar IZM saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP;
  3. sporta stipendiju konkursam. Piešķirtā finansējuma sadali konkursa kārtība atbilstoši LSFP izstrādātam un ar IZM saskaņotam stipendiju konkursa nolikumam nodrošina LSFP;
  4. Sporta likumā, kā arī Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā LSFP noteikto (deleģēto) uzdevumu izpildes nodrošināšanai – koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses; pieņemt lēmumus par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai lēmumus par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu; kontrolēt sporta federāciju darbību sporta jomā; veikt sporta speciālistu un šaušanas instruktoru sertificēšanu;
  5. biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” projekta „Sporto visa klase” un projekta „Personības akadēmija” īstenošanai, kā arī sporta nozares 2021. gada noslēguma svinīgā pasākuma „Trīs zvaigžņu balva” organizēšanai;
  6. citu valsts līmeņa sporta programmu un pasākumu organizēšanai atbilstoši IZM rīkojumā noteiktam.

Piezīme: Ņemot vērā plānoto sporta nozares finansēšanas pārvaldības un administratīvās pārvaldības modeļa reformu ar mērķi novērst sazaroto pārvaldības sistēmu un daudzkanālu finansējuma pieeju, nodrošinot, ka sporta federācija valsts budžeta finansējumu saņem no viena avota, kā arī veicinot caurspīdīgumu sporta finansēšanā, var mainīties arī apakšprogrammu struktūra un mērķi.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atzītās sporta federācijas saņem valsts atbalstu to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai

Atzītās sporta federācijas (skaits)

94

95

95

95

95

Valsts finansiālo atbalstu saņēmušas atzītās sporta federācijas (skaits)

90

89

89

50

50

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits)

90 000

130 000

110 000

120 000

130 000

Latvijā norisinās dažāda līmeņa starptautiskās sporta sacensības

Latvijā organizētas starptautiskās sporta sacensības (skaits)

60

100

60

70

80

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 775 447

2 618 649

3 128 468

3 128 468

2 753 468

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-156 798

509 819

-

-375 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,6

19,5

-

-12,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

275 000

784 819

509 819

Prioritāri pasākumi

-

409 819

409 819

Sports – valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būves

-

409 819

409 819

 

Citas izmaiņas

275 000

-

-275 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

275 000

 

-

-275 000

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” saskaņā ar MK 2020. gada 27. oktobra sēdes protokollēmuma Nr. 65 23.§

275 000

-

-275 000

Finansējums, lai nodrošinātu Latvijas Olimpiskās Komitejas projektu “Sporto visa klase” un “Personības akadēmija”  īstenošanu atbilstoši likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” Saeimā 2. lasījumā pieņemtajam lēmumam

-

375 000

375 000