Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt valsts sporta muzeja – Latvijas Sporta muzejs – darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Sporta muzejs.

Piezīme: Ņemot vērā valsts pārvaldes reformu plāna īstenošanu plānotās strukturālās izmaiņas, 2021. gada ietvaros iespējama Latvijas Sporta muzeja reorganizācija (uzdevumu deleģēšana VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””), kā rezultātā apakšprogrammas izpildītājs būs VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas Sporta muzeja darbība

Muzeja apmeklētāji (skaits)

7 044

7 200

7 200

7 200

7 200

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

94 274

86 265

86 801

86 801

86 801

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8 009

536

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8,5

0,6

-

-

Atlīdzība, euro

72 583

69 428

69 964

69 964

69 964

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

7

7

7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),  euro

856

797

803

803

803

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

662

2 482

2 482

2 482

2 482

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

283

819

536

t. sk.:

Citas izmaiņas

283

819

536

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

283

-

-283

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§. 2. punktam

-

819

819