Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, tādejādi nodrošinot talantīgo jauno sportistu atlasi un trenēšanu, lai sagatavotu rezerves augstas klases sportistiem, kā arī veicinot bērnu un jauniešu iesaisti sportiskās, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošās aktivitātēs.

Galvenās aktivitātes:

  • sporta izglītības iestādēs īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodrošināt nodarbināto pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ministru kabineta 2011. gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteiktā kārtībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Piešķirts finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes (skaits)

70

70

72

72

72

Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

30 162

34 514

35 000

35 000

35 000

Sporta treneri (skaits)

1 180

1 434

1 454

1 470

1 470

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 057 590

11 001 120

14 666 398

14 666 398

14 666 398

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 943 530

3 665 278

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21,5

33,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

 

3 665 278

3 665 278

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

 

2 779 738

2 779 738

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

 

2 779 738

2 779 738

Citas izmaiņas

 

885 540

885 540

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai

1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu.

 

600 000

600 000

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 12.00.00 "Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu.

 

285 540

285 540