Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansējumu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, tādejādi nodrošinot talantīgo jauno sportistu atlasi un trenēšanu, lai sagatavotu rezerves augstas klases sportistiem, kā arī veicinot bērnu un jauniešu iesaisti sportiskās, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošās aktivitātēs.

Galvenās aktivitātes:

sporta izglītības iestādēs īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodrošināt nodarbināto pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas MK 2017. gada 29. augusta noteikumos Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteiktā kārtībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Piešķirts finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes (skaits)

82

85

88

90

92

Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

35 812

38 500

36 800

37 000

 37 200

Sporta treneri (skaits)

1 654

1 690

1 740

1 790

1 840

             

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 072 828

17 452 124

18 795 696

20 103 544

20 103 544

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 379 296

1 343 572

1 307 848

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,6

7,7

7,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 343 572

1 343 572

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

653 924

653 924

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

-

653 924

653 924

Citas izmaiņas

-

689 648

689 648

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā atbilstoši MK 22.09.2020. lēmumam

-

689 648

689 648