Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt, lai biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” varētu veikt valsts galvoto aizdevumu atmaksu, tādejādi veicinot sporta bāzu attīstību Latvijā un radot nepieciešamos apstākļus, lai katram indivīdam būtu iespēja nodarboties ar sportu, kā arī nodrošinot iespējas Latvijā rīkot starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) 8 valsts galvoto aizdevumu atmaksai. LOK piešķiramā finansējuma sadalījums pa projektiem noteikts atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma pielikumā “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” paredzētajām valsts ilgtermiņa saistībām, kuras savukārt ir iekļautas pamatojoties uz attiecīgajiem Ministru kabineta rīkojumiem (Ministru kabineta 2006.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.512 “Par valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanu”, Ministru kabineta 2007.gada 22.augusta rīkojumu Nr.543 “Par Zemgales olimpiskā centra Jelgavā projekta un Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekta “Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” īstenošanu”, Ministru kabineta 2009.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.464 “Par Daugavpils Olimpiskā centra attīstības projekta, Zemgales Olimpiskā centra attīstības projekta un Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekta “Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” īstenošanu”) un Ministru kabineta 2010.gada 29.decembra rīkojumu Nr.762 “Par projekta “Olimpiskā centra “Ventspils” infrastruktūras attīstība periodā no 2011.–2013.gadam” īstenošanu”).

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Piešķirti līdzekļi biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu atmaksai

Īstenotie projekti (valsts galvoto aizdevumu) (skaits)

10

10

8

8

8

Olimpiskie centri, kuru attīstībai piešķirti valsts galvotā aizdevuma līdzekļi (skaits)

6

8

4

4

4

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

764 776

3 365 550

2 525 339

3 224 444

3 145 015

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 600 774

-840 211

699 105

-79 429

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

340,1

-24,9

27,7

-2,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 365 550

2 525 339

-840 211

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 616 087

2 525 339

909 252

Izmaiņas izdevumos saskaņā ar apstiprinātajiem aizdevumu atmaksas grafikiem.

1 616 087

2 525 339

909 252

Citas izmaiņas

1 749 463

-

-1 749 463

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 09.09.00 "Sporta federācijas un sporta pasākumi", lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu sporta federācijām un sporta pasākumiem.

727 363

-

-727 363

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 09.21.00 "Augstas klases sasniegumu sports", lai atbilstoši MK 01.11.2016. un 10.11.2016. sēdēs pieņemtajiem lēmumiem Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo resursu ietvaros nodrošinātu ministrijas prioritāro pasākumu daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu augstas klases sasniegumu sportam.daļēju īstenošanu, tai skaitā pasākuma “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu finansējumu augstas klases sasniegumu sportam.

1 022 100

-

-1 022 100