Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt, lai biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” varētu veikt valsts galvoto aizdevumu atmaksu, tādejādi veicinot sporta bāzu attīstību Latvijā un radot nepieciešamos apstākļus, lai katram indivīdam būtu iespēja nodarboties ar sportu, kā arī nodrošinot iespējas Latvijā rīkot starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) 8 valsts galvoto aizdevumu atmaksai. LOK piešķiramā finansējuma sadalījums pa projektiem noteikts atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma pielikumā “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” paredzētajām valsts ilgtermiņa saistībām, kuras savukārt ir iekļautas pamatojoties uz MK 2017. gada 19. aprīļa rīkojumu Nr. 196 “Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Piešķirti līdzekļi biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu atmaksai

Īstenotie projekti (valsts galvoto aizdevumu) (skaits)

8

8

6

6

6

Olimpiskie centri, kuru attīstībai piešķirti valsts galvotā aizdevuma līdzekļi (skaits)

4

4

3

3

3

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 403 565

1 615 688

1 016 317

1 865 732

1 726 207

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

212 123

-599 371

849 415

-139 525

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,1

-37,1

83,6

-7,5

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 995 174 

2 395 803  

-599 371

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 615 688  

2 395 803  

780 115

Izmaiņas izdevumos saskaņā ar apstiprinātajiem aizdevumu atmaksas grafikiem, atbilstoši MK 2017. gada 19. aprīļa rīkojumam Nr. 196., t.sk. ņemot vērā izmaiņas izdevumos saskaņā ar aktuālo valsts galvoto aizdevumu (kredītu) dzēšanas grafiku

1 615 688  

2 395 803  

780 115

Citas izmaiņas (ilgtermiņa saistības)

1 379 486

-

-1 379 486

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 379 486

-

-1 379 486

Līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammām  09.09.00. „Sporta federācijas un sporta pasākumi” 275 000 euro, 09.17.00 „Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai”139 189 euro, 09.21.00. „Augstas klases sasniegumu sports” 875 252 euro, 09.25.00. „Dotācija biedrībai „Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai”90 045 euro,  saskaņā ar MK 2020. gada 27. oktobra sēdes protokollēmuma Nr. 65 23.§ par priekšlikumu par finanšu resursu 1 379 486 euro apmērā ietaupījuma, kas 2021. gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” rodas pēc valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” valsts galvoto aizdevumu 2021. gada maksājumu daļējas atmaksas 2020. gadā, novirzīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārā pasākuma „Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī” (15_01_P) daļējai īstenošanai 2021. gadā

1 379 486

-

-1 379 486