Aizsardzības ministrijas darbības jomas:

 • Valsts aizsardzība

 • Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

 • Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā

Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2023. gadā:

 1. reaģējot uz aktuālajiem starptautiskās drošības izaicinājumiem, izstrādāt un iesniegt Saeimā Valsts aizsardzības koncepciju, nosakot valsts militārās aizsardzības stratēģiskos pamatprincipus un prioritātes turpmākajiem četriem gadiem;
 2. turpināt Latvijas karavīru dalību starptautiskajās misijās un operācijās: ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES  kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos (JEF, NRF, EUBG u.c.);
 3. ieviest valsts aizsardzības dienestu, sagatavojot apstiprināšanai Saeimā valsts aizsardzības dienesta likumprojektu un pavadošos dokumentus. Nodrošināt pirmajam iesaukumam nepieciešamos materiāltehniskos līdzekļus, infrastruktūru un atbalstu, lai sekmētu efektīvu un modernu mācību procesu;
 4. turpināt pretgaisa aizsardzības spējas attīstību Nacionālajos bruņotajos spēkos (turpmāk – NBS), veicot tuvās darbības sistēmu modernizāciju un vidējās darbības pretgaisa aizsardzības spējas ieviešanu, lai pilnveidotu NBS spēju aizsargāt Latvijas gaisa telpu;
 5. stiprināt krasta aizsardzības spēju, ieviešot pretkuģu raķešu sistēmu NBS bruņojumā, kas  ievērojami stiprinās NBS spēju aizsargāt Latvijas teritoriālo jūru, kuģošanas ceļus un lielās ostas, kā arī nodrošinās spēju ietekmēt agresora jūras operācijas;
 6. paātrinātā kārtībā pilnveidot lielkalibra munīcijas rezervju veidošanu, netiešās uguns atbalsta t.sk. raķešu artilērijas spēju, bezpilota lidaparātu sistēmu un vadāmo lādiņu ieviešanu NBS bruņojumā, lai būtiski palielinātu kaujas atbalsta vienību uguns jaudu un darbības distances;
 7. sekmēt kaujas atbalsta, kaujas nodrošinājuma spējas, pilnveidojot transporta, apgādes un noliktavu sistēmas efektivitāti un digitālos risinājumus visos apgādes un nodrošinājuma līmeņos;
 8. celt Zemessardzes vienību kaujas gatavību, sekmējot zemessargu rekrutēšanu un motivāciju, stiprinot kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma elementus, kā arī nodrošinot kaujas vienības ar modernu ekipējumu;
 9. turpināt Jaunsardzes un valsts aizsardzības mācības īstenošanu, uzlabojot valsts aizsardzības mācībspēku rekrutēšanu, izstrādājot priekšlikumus valsts aizsardzības mācības un valsts aizsardzības dienesta savstarpējai integrācijai un veicinot jauniešu piederības sajūtu Latvijai;
 10. nostiprināt sabiedrības un privātā sektora sagatavotību pārvarēt kara laika izaicinājumus un miera laika nemilitāra rakstura draudus, informējot sabiedrību par rīcību krīzes situācijās, veicinot mediju praktisku līdzdalību Aizsardzības ministrijas un NBS mācībās un pilnveidojot valsts un pašvaldību izpratni par to lomu valsts aizsardzībā;
 11. uzlabot valsts un pašvaldību iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmu izturēt spēju un nostiprināt privātā un publiskā sektora organizāciju un iedzīvotāju kiberdrošības iemaņas, uzsākot CERT.LV Drošības operāciju centru darbību;
 12. veicināt nacionālās aizsardzības industrijas inovāciju un jaunu produktu izstrādi aizsardzības jomas vajadzību nodrošināšanai, stiprināt aizsardzības sistēmu piegādes ķēžu drošību.

Aizsardzības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam

Euro

Aizsardzības ministrijas grafiks

Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada  plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1

8 599

9 945

10 227

10 407

10 612

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

5,36

12,1

18

18

18

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

12

18

18

18

18

Piezīmes.
1 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu. Zemessargu amata vietu skaits 2021. gadā – 654, 2022. gadā – 729, 2023. gadā – 729, 2024. gadā un 2025. gadā – 729.

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2023. gadā

2024. gadā

2025. gadā

1.

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

229 818

306 427

306 427

MK 13.01.23. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. p.

Nodrošināts ārstniecības personu darba samaksas pieaugums

Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums

Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums pret 2022. gadu (euro)

120,0

120,0

120,0

Ārstniecības iestāžu pārējo darbinieku darba samaksas pieaugums

Ārstniecības iestāžu pārējo darbinieku darba samaksas pieaugums pret 2022. gadu (euro)

0,0

20,0

20,0

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

2.

Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai

3 304 550

4 402 216

4 402 216

MK 13.01.23. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. p.

Palielināts pabalstu un kompensāciju nodrošinājums par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai aizvien sarežģītākā, izaicinājumiem bagātākā starptautiskajā vidē

Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku ārvalstīs nodrošināšana un stiprināšana

Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), valsts tiešās pārvaldes amatpersonas (darbinieki), karavīri, prokurori un sakaru virsnieki, kuriem tiek nodrošināti pabalsti un izdevumu kompensācijas par dienestu ārvalstīs (skaits)

91

91

91

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

2 270 575

3 023 583

3 023 583

22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

1 033 975

1 378 633

1 378 633

3.

Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana

131 401

175 201

175 201

MK 13.01.23. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. p.

Pilnveidota sociālās aizsardzības sistēma personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku), karavīru, prokuroru, sakaru virsnieku un Eirojusta pārstāvju laulātie

Pilnveidota sociālās aizsardzības sistēma un uzlabotas sociālās garantijas par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātu (darbinieku) laulātie

Laulātie, par kuriem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (skaits)

76

76

76

22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

4.

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

738 940

985 249

985 249

MK 13.01.23. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. p.

Stiprināta kapacitāte, nodrošinot arī konkurētspēju ar darba tirgu

Attiecīgās mēnešalgas skalas minimuma nodrošināšana visiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem

Visiem nodarbinātajiem no 01.04.2023. mēnešalga nav zemāka par 2023. gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimumu  (%)

100

100

100

Konkurētspējīga atalgojuma valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem ekspertiem un iestādes darbībai stratēģiski svarīgiem amatiem nodrošināšana

Eksperti, kuri nodarbināti iestādei stratēģiski svarīgos amatos un kuriem  mēnešalga tiek noteikta virs 2023. gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimālā apmēra no kopējā nodarbināto skaita iestādē (%)

100

100

100

12.00.00 Kara muzejs

27 757

37 008

37 008

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

175 631

234 173

234 173

28.00.00 Ģeodēzija un kartogrāfija

280 935

374 579

374 579

33.00.00 Aizsardzība īpašumu pārvaldīšana

121 738

162 317

162 317

34.00.00 Jaunsardzes centrs

132 879

177 172

177 172

5.

Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai

330

660

660

MK 13.01.23. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. p.

Izmaksāta darbā nodarīta kaitējuma atlīdzība

Palielināts darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālais apmērs Aizsardzības ministrijas uzskaitē esošām personām

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālā apmēra saņēmēji (skaits)

2

2

2

31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

Kopā

4 405 039

5 869 753

5 869 753

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Aizsardzības ministrija 2023. gadam, salīdzinot ar 2022. gadu, ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

tiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.15.00 “Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana”.